Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Patero obrázků z dějin knihy - str. 11

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Patero obrázků z dějin knihy. Praha : F. Topič, 1911. 98 s. (Osení, sv. 30)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

· Ale žádný spisovatel nestojí ve světě sám; každý je synem svého národa, svojí doby. Duch každého národa obráží se ve spisech jeho básníkO a učenců: jako díla jednoho národa mají společný jazyk, tak mají i společnou povahu, společné snahy, společné myšlenky. Literární dějepisec stále se snaží v knihách jednoho národa čili v národní literatuře vyhledati tyto společné rysy. Při tom ovšem nezapomíná, že národ učí se od národa, a že leckteré myšlenky jsou vypůjčeny od sousedO, kdežto jiné opětně jsou vůbec mezi· národní. Toto pozorování činí literární dějepis velmi významnou naukou, vždyf učí rozuměti v knihách netcliko duši jednoho spisovatele, nýbrž i z duší jednoho národa, ba i duši velkých národních skupin.

Každý spisovatel, každý národ vyrůstá v určité době, jejíž myšlenky, city, mravy vysloveny jsou buá vědomě neb mimoděk v jeho knihách. Spisovatelé vykládají buď přímo neb prostřednictvím osob v jejich knihách vystupujících o náboženství, o mravních zásadách, o myšlenkových snahách svojí doby. Tu zvídáme, jaké byly poměry ve státě, v obci, rodině za toho neb onoho věku, jak lidé se učili; jak pracovali, jak se živili za doby spisovatelovy, jaký měli kroj, byt, zábavy. Takto mOže před námi současná kniha oživiti i ony pradávné věky, z nichž máme nepatrné neb skoro žádné památky, tak stává se dějepisec literárni zároveň dějepiscem vzdělanosti. I vyměřen jést literárnímu dějepisu velký a vznešený úkol:

Ra základě dCtkladného poznání knih křísí takřka

11

[na začátek stránky]