Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

O Svatopluku Čechovi - str. 50

[na přehled] [na text]

O Svatopluku Čechovi : ročenka Dobročinného komitétu v Brně, Chudým dětem, roč. 44. Uspořádala Hana Humlová. Brno : Nákladem Dobročinného komitétu v Brně, 1932. 112 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

státu (čehož v črt~ čechově, mluvící o čtyřech českých vojínech, vůbec není). Nikoliv: jsou to čtyři matky, jež tu splývají v mrákotném objetí, rozumějíce si a těšíce druha druhu: »Ach,což ta láska mateřská - přes časy, přes hrob hoří - neumrazíš ji na horách - neuhasíš ji v moři!«

A tento základní prvek citový jest v Čechových Dušičkách v lese nerozlučně spojen s motivem jiným, rozvedeným nejprve náladově, s motivem opuštěného hrobu v lese a v dáli. Jest to oblíbený elegický motiv Svatopluka Čecha, jejž básnicky prožil a vyjádřil jdtě dříve, než r. 1877 - čtyři léta před naším feuilletonem - spočinul jeho drahý otec ve vzdáleném a osamělém hrobě bukovinském: již r. 1874 přinesly debutní Básně Úsečnou skladbičku Hrob v lese s refrainem »nízký v lese rov, kříž březový«; r. 1878 zaplál tento motiv smělými barvami východního exotismu v úchvatné elegii Na hrob Havlasův; a nedlouho před Dušičkami v lese otiskl Čech volnou parafrasi Whitmanovy písně Lesní hrob; snad z čítanek známá elegická básnička J. G. Seidlova Mrtvý voják, utanuvší z dětských vzpomínek v mysli básníkově, spolupracovala tu motivicky. Takto vpracoval básník do své pietní a slohově vybroušené črty dušičkové zároveň náladovou představu elegickou i citový akord hluboce tkvějící ve zkušenosti srdce a na d b v k I v'l V' , v . v b b I

o ro pre ona pn ezltostnost nametu, Jez y y a vy stačila jen na feuilleton. Není však jistě proti tendencím Svatopluka Čecha, shledává-li potomstvo po půl století v jeho Dušičkách v lese ještě tendence jiné, pacifické a protiválečné. Jest to jenom důkazem vnitřní obsažnosti a výrazové sugesce drobného mistrovského dílka, vzniknuvšího patrně z diktátu chvíle a z novinářské povinnosti, ale za neočekávané účasti básnické inspirace.

50

[na začátek stránky]