Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Na pamět Otakara Theera - str. 104

[na přehled] [na text]

Na pamět Otakara Theera. V Praze : Zátiší, Knihy srdce i ducha, 1920. 180 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

hem sPIOjí"f p:ocma ,se ranní ffi\odlitťb:a The;eroViaf aby vyz·nival:a jímavou pl"oshou: "Boží duchu, poli, le,sy - veď mne, řiď mne, pěsť mne, chmň'" Staré duchovní pílsně evangelické inspirace, jimž později bylo SOUZellllO ožíti v chorálech tisíců hlasů, VlzniJkaly bez uvědomění tohoto cíle z pouhého překypění srdce, !livěrou v něj. SkIadatelé jejich sami vyprávěli n:á:m, j'ak !vlastní píseň ,osVlohodi:V'ě jim šumííviaIa do práce a S'trádiní, dio mdloby a nemoci, j.ak je sílila, jak je uzdflav,ovala.

Básník Otakalr Theer odV'eden jest na čas chorobou a utrpením od tiV'Ofivého svého dna. Nedoznívá k němu z dálky jeho píseň iO "divotvorném blolžÍm duchu, jeDJž vede živou ruk'ou?" Přejeme !Si ze srdce všichni, aby jej utěšujíc 1.1Jzdra"Voval,a.

A r ne No v á k.

104

[na začátek stránky]