Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Na pamět Otakara Theera - str. 103

[na přehled] [na text]

Na pamět Otakara Theera. V Praze : Zátiší, Knihy srdce i ducha, 1920. 180 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

řinu. Trojí pokušení přistupuje k Vy;v'oile!nému, polkušení rozkoše, poikušení mod, pokušení chiHlasticlkérho ráje pro zástupy; ~šemodolá Vykupitel a v chvalozpěvech muže velebiti Pána i hlálsati lnové poselstVí duchového poznání a nesobecké lásky davům lačnícím po slově. Avšak když vstoupil Syn bOlží s hOT a niv pvosté mi1os!ti do bílého pekla měrsta, přitov:aryší ,se k němu pokušení mnohem duchovější, setkané z nejjemnějšího a nejstudenějšího éteru myšlenky, pokušení pochybnosti i---' a on pod!léhá. a umírá, zbaven božství, na kříži. "Dncsráno u Golgoty - ne pad křížem, to pod hožstvím 'on padl, - jež nedi(JIved:l již nésti".

Theerova "Golgot'a", a,č ,kompouov.ánia důsledně na motivy z eV'angelia, ač psina hutným básnickým jarzykem, vyváženým z plnosti Krralické bible, ač prozářena ve své střední čáJsti bílým jasem mOludrostia lásky če,skobmhské, není nikterak dílem koncepce křesťa:ll:ské. Otakar Theeť není vůbec básníkem křesťanství. V dalších náhož.enských skladbách Sivé knihy jako by byl úmyslně dbal 10 to, ,aby čtenář nezablroudn v ten!to omyl. Vyzmá'vá Boha tmnscendentníhoa vzdioruje tak všem nástrahám matného a zkonejšujícího panteismu. Odmítá sta!rcru mytol,ogii, která uvědomovala si přítrorr!nost boží luejsi,lněji cestrou p10lznání hmotného a rozhoduje se prro náb:oženrst1ví, inspivované mT'avní bolelstí. Leč to vŠie není křesf,ansfvím. Dávný mIlovník řecké plastiky, lk:terý v "Elegii" si vyvo'1a'l helénský svět bohů, polobohů a hrdin a ve "Faěthontu" vyjádlřil svůj pOlměr k osudu a mravnímu řádu j,azykiem hájesloví Hesiodov:a, dOlvedl se ze své náhoželllswo!sti vyznati docela po řecku, v pínda'ro!v,sky tě1žké a feidiovsky slavnostní ódě "Žiji s Bohem ra: s bohy". Xterý motiv za,znívá nejmocněji z tétro teo~onie Theerovy? Mužná oddanost do Osudu, byť z,achmuřeného a hr.ozného, po:z,orné úsilí o dok,o\!llalost, zamyšlená touha naplnit své lidství tím, že hásrník žije v tvoření a v sŤateronosti - s Bohem a is hohy.

Zde pohlížíme do myšle1nlk'ové dílny TheeJ:1ovy. Nerozumíme vš'emu ~ptně jasně, leckterý obrys sochy myt'ol1oRické tr1aití se ještě v halvanu mramorovém; ledacos z met1afysiky jes't pouze napověděno; ten onenorhra:z zra,ráží metaforickou odvahou. Vše ná:s přesvědčuje, že mluví tu básník, který nelpra:cu.je pouze o díle, nýhrž předlevšímosobě. Ale 'spojení IS Bohem, je.ž se mu od "M'O'nollo,gu srpnové ,noci" jeV'Ho cílem vývrojle, jelst dosa,ženo. N ezapomenut.elný výra.rz tlomu dal v duchovní pí!sni Vlzd11šného ševelu rytmiekého, prosté a hutné fOlfmou, talklřkra biblické v názOrrlllosti slova. "Život plyne jarko sen - tomu, kdo se s Bo 103

[na začátek stránky]