Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Na pamět Otakara Theera - str. 100

[na přehled] [na text]

Na pamět Otakara Theera. V Praze : Zátiší, Knihy srdce i ducha, 1920. 180 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

"ž I J I S B O H EMA S B O H Y"

Zůstane trval,ou pýchou a ctí mladších básn~ků oe1ských, že naplnili své veršeživoucílrn dechem božství, že po stezkách pozná'ní i l11ia ces!tách láJsky hledali dychHV1ě pOkOlrIll.ý a přece Osvobozující .styk s Bohem, a že tázavý; an!o lPodhyboíVačný IPostoj, jej Ž zauj ali k mravním a společenským vztahům .č1oíVělka', mnohonásobně podmíně,ného, nezabránil jim, aby se oddaH cele a bez výhmdy nazíránia prožívání božského Absolu!tina. Ještě Macha,rov.a poesie, tak příz1načná pno myšlenkové ovzduší z'a SOIUmraku století v Čechách, rozbíjda své pyšné a vlzdorovíté stany pod nehem, v nčmž není Boha a na púdě, odkud soběstačný hrdina občanskéhorozumn i pozemsiké vůle nelvysílá, lha necítí nejmenší potřeby v}'1síl:ati modHťby. Nadohro jinou inspiraci má jižrozjima.vá lyrika Anto!nína Sovy: v prv!ní, sta'rš:í své části děsí se a uniká ze svctta, kde vyhynula nejen přiJt,omnost, ale i milrost hožská, :v druhé, kladné Isvé půli, s jasnosti visiolnáJře a s nedo;ČJkalv.Du touhou chiliasty tuší, ha zjišťu:je zirození nového božstv:a, ktelré však nedlí tflanscendelntně mimo svět, nýlbr'ž skryto jest v mravní oele našich ,otČÍštěných a omládlých srdcí. DolkOJ1Jce p,wkv básnické mystice Otokar:a Březiny prosycllje světlá a silná přítomnost Nejvyššího jména každou visí ze!vního světa a každou úv;a.hu o mravním poslání j lobrazy, v které se básníku vtěluje p':J1znání země i tušení hvězcL, !nejsou neIŽ znamení svrchovaného Jsoucnia, a všesvě:t1olvý řád mravních hod:nio;t, do něhož myslitel polmr:ně vpíná svéčiDJoirodé ,chtění, jest promítnutím tajemné V ůilie. V hlubokém symhollu nazva.l Otakar Břez.ina' mys:tický \Slvůj vzt,ah k Bohu "po Z ml,adšich našich lyriků, MeH samos,tiabně Ipokm:čují v dráize pl1o!kopané tvtlrčimi činy Sovovými a Březi11iorvými, nevyrorvná se Ot!akaru Theerovi žádný myslitelským i básnickým úsilím o proniknuti Ik záhadě božství a o 'obrození rv·e mrav:ním styku s ní; autor "Úzkostí a 'TIiadějí", "Vš.emu ,na v\zdory" i "Faethonta" stojí dJnes uprostřed umMeclkých svých dflu:hů jako vlastní metafysik pokolení pohřezilllovského.

SotV'a to mohl kdo tušiíH :při jeho lydcrkých začáJtdch. Hla's sensací a hlas intelektu, o nčmž s pro!l1ik1a,vDu sebepit!V10!U mluvi v předmluv.ě "Výprav k Já" nevodil kroky jeho zvědavého a smyslného iinošství ze Izačarovlalvého kruht.:. ag11iostického sen 100

[na začátek stránky]