Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Myšlenky a spisovatelé - str. 41

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Myšlenky a spisovatelé : studie a podobizny. V Praze : nákladem J. Otty, [1914] (Česká knihovna zábavy a poučení ; č. 33)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

Mikuláš Adaukt Voigt.

Chodec, míjející skupinu piaristských budov na nároží Příkopů a Panské 'ulice, které mrtvým svým klidem lhostejně čnějí do moderního ruchu velkoměstské třídy, sotva si uvědomí, že v této architektonické směsici dobrých barokních tradic a strojeného klassicismu odehrávalo se kdysi významné dějství našeho vědeckého a národního obrození. Piaristský řád pražský, který v XIX. věku úplně se poněmčil a v tomto duchu vychovával i českou mládež gymnasijní, zaujímal v poslední třetině XVI I I. století, za doby osvícenské, důležité místo v oněch historických a filologických snahách, jež byly vlivu plnou průpravou obrození literárního a vlasteneckého. Na rozdíl od zkostnatělého a zpátečnického Tovaryšstva Ježíšova, které stále pracovalo v duchu protireformačním, přiklonili se "Otcové pobožných škol" po příkladě učených benediktinů k modernějším směrům vědeckým a jmenovitě v dějezpytě a vědách pomocných zahájili nové období kritického zkoumání a srovnávání látky, nahromaděné ve značném bohatství již od časů Balbínových. V praž~ké kolleji žil "otec kritického dějezpytu českého", Gelasius Dobner, i zakladatel české numismatiky Mikuláš Adaukt Voigt, k našim piaristům patřil též proslulý místopisec Jaroslav Schaller, abychom uvedli alespoň nejproslulejší členy "řádu milovaného Musami".

[na začátek stránky]