Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Myšlenky a spisovatelé - str. 17

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Myšlenky a spisovatelé : studie a podobizny. V Praze : nákladem J. Otty, [1914] (Česká knihovna zábavy a poučení ; č. 33)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

Prostota slova.

Prvni překvapujlcí a skličujlcí dojem, jenž prostého čtenáře zmocňuje se při četbě knih modernlch, jest krajni odlišnost jejich výrazu od všeho, co mu bylo ze slovesného uměnl drahé a blízké. Se směsí úžasu a zmatku srovnává tyto věty uměle sestrojené a dovedně spletené s průzračnou a jednoduchou stavbou odstavců v bibli; s přísnou, ač nepromyšlenou výtkou staví odvážně vyhledané a vystupňované obrazy těchto veršů v protiklad k jasným a přlstupným přlknrsám národnl písně; nespokojeně a drsně zjišťuje nepřeklenutelný rozdíl mluvy belletrie poslednlho data a oněch slovesných děl, která naučila jej milovat knihu a jejl zpola skutečný, zpola vymyšlený svět.,2novu a znovu klade si otázku: kdo má pravdu z obou různých táborů, zda jasnl, světU, prosti spisovatelé mluvlc! řeči tak jednoduchou a účinnou, jako jest zurčeni pramene neb zpěv ptáků, neb oni složití, temní, přebroušení umělci slova, srozumitelní pouze jistému okruhu vzdě· lanců, jisté společenské skupině velkoměstské, jisté vymezené vrstvě dobové? Pravidelně pak se odvrací prostý čtenář od děl psaných příliš složitě, příliš nádherně, příliš temně a znovu sahá ke knihám, nad jejichž větami leží široké polední světlo sluneční, ozařujíc! vše jasně a klidně. Někdy takový čtenář zdůvodňuje svou nedůvěru k slohu raffinovanému a k výrazu přejemnělému důmyslnou úvahou, že vyšší, všeobecnější hodnotu, všelidštější, věčnější sílu může míti pouze dílo, které jest přístupno širšímu, obecnějšímu davu čtenářskému, které mluví řečí běžnější a známější.

Arne Novák, Myšlenky a spisovatelé. 2

[na začátek stránky]