Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Myšlenky a spisovatelé - str. 15

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Myšlenky a spisovatelé : studie a podobizny. V Praze : nákladem J. Otty, [1914] (Česká knihovna zábavy a poučení ; č. 33)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

15

prostředí, v němž se příběh vyvíjí; řekl bych: pozná nový kus života v obecných obrysech. Chce-li však postihnouti také uvědomělé a někdy značně složité umění, s nímž tento život vytvořen, musí sáhnouti ke knize ještě jednou: pak prohlédne dramatickou silu vrcholných scen, pak okusí náladu, kterou spisovatel vložil do oddílů popisných, pak dialog zazní k jeho sluchu důvěrněji a zvučněji. A jestliže čtenář po nějaké době rozevře román zase, najde v něm nové půvaby: bude procházeti drahou již sobě krajinou a potkávati v ní své přátele, v jichž hovoru vedle jímavého obsahu upoutá i osobní přízvuk, pohyb, ano i polozakryté myšlenky. Nejlépe doporučuje se opětovné čtení při básních dramatických: clivadelní představení, před nímž čtenář jednou neb dvakráte drama přečetl, samo do jisté míry doplní, ucelí a opraví dojmy z četby, a sáhne-li po něm divák ještě jednou ke knize, aby vychutnával kouzlo jednotlivých scen, neb aby si dokreslil podání hercovo, může říci, že plně a bohatě prožil výtvor básníka dramatického.

Dobrou podporou správného čtení JSou poznámky a výpisky: při básních zaznamenává si pozorný čtenář zvláště krásná místa, při povídkách, románech a dramatech obsah děi.ový, při dílech reflexivních a filosofických významné výroky a ús'tdky. Ale takové poznámky mohou býti ještě mnohem důvěrnější: stručný náčrtek osnovy dila, přehledný soupis jednotlivých motivů. úsečné skizzy k povahokresbě postav básníkových takřka zasvěcují do duševní dílny básníkovy a způsobují, že čtenář se nespřátelí jenom s knihou, nýbrž i s jejím tvůrcem. Získání tak důvěrného poměru čtenářova k Hteratuř,e jest nejkrásnějším ovocem námahy vynaložené !la to, aby si čtenář osvojil umění -čísti. Pak nestačí kniha ojedinělá, nahodilé, chvilkové setkání, nýbrž uzavření vřelého, trvalého,"oddaného·vztahu; pak naučí se čtenář vraceti se ke knize, žíti v duševním dotyku s jejich pů-

[na začátek stránky]