Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Myšlenky a spisovatelé - str. 132

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Myšlenky a spisovatelé : studie a podobizny. V Praze : nákladem J. Otty, [1914] (Česká knihovna zábavy a poučení ; č. 33)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

Zikmund Winter.

(Psáno k úmrtí Wintrovu dne 12. června 1912.)

Kdyby nebyl Zikmund Winter zabloudil podivným rozmarem náhody do věku o tři století pozdějšího, než kde byl vlastní domov jeho složitého a učeného ducha, usedal by v den jeho skonu některý z pražských humanistických veršovců v starožitně klenuté a setmělé jizbě někde nedaleko starého Ungeltu a skládal by v potu své vrásčité tváře na počest zemřelého mistra svobodných umění latinské umné epicedium, jak n{sleduje. Ve zdobném a hojnou allegorií i mythologií krášleném dvojverší elegickém, vybroušeném po způsobě proslulého Eobana Hessa, byl by vylíčil tichý pláč obou sesterských Mus, které slovutnému nebožtíkovi vložily své dary do kolébky, krásnohlasé Kal1iope, jež jej učinila vyprávěčem znamenitým, a vážné Klio, ochránkyně to zkoumání dějepisného. S nákladem značné učenosti byl by ve svých verších dovodil, jak k nářku Mus druží se hluboký žal obou staroslavných škol pražských, Karlovy universí, jež v něm ztrácí svého historiografa, a akademického gymna· nasia, jemuž odňat byl jeden z nejproslulejších jehó učitelů. Byl by si postěžoval do nepřízně bohů, kteří Cechu věrnému a Pražanu nadšenému dali zemříti v nehostinné cizině uprostřed lidu nepřátelského, li byl by v závěru své skladby, napsané nejryzejší latinOu erasmovskou. vyzval pražské zvony, které nebožtík od dět-

[na začátek stránky]