Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Mužové a osudy - str. 70

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Mužové a osudy : kniha studií a podobizen. V Praze : Jos. R. Vilímek, 1914. 407 s

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

Lcander Čech.

V osmdesátých letech připravovala řada mladých

učenců a spisovatelů za srdečného rozhořčení pražských literátů' a za naprosté lhostejnosti čtoucího obecenstva proníkavý převrat v české kritice a v názoru na české tvoření slovesné. V promyšleném odporu k stále rostoucí pražské literární centralisaci kupili se neodvislí ti kritikové, vyšedší většinou z filologických studií, kolem moravských časopisi't, katolicky zbarveného měsíčníku "Hlídky literární" a bezbarvých dotud "Literárních listt"t". I přezvali je pražští básníci a povídkáři, u nichž měli mnohý nevyrovnaný vroubek, pOSll1ěŠI~ě "mor;;vskou kritikou", ačkoli většina pocházela z Cech, a třebaže ani jeden z nich nehlásal di'tsledně moravského separatismu. Byli to přesní, jasní a na mnoze studení duchové, trpělivě oddaní podrobné analyse, jejichž ostrým sklům, chránícím oči krátkozraké, často unikala' živá plnost uměleckého díla. Za to dovedli s myšlenkovou jistotou a s poučnou přehledností vyjmouti z rušné a pestré náplně básnického tvoření obecná pravidla, povšechné zákony, slovem onu

[na začátek stránky]