Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Mužové a osudy - str. 347

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Mužové a osudy : kniha studií a podobizen. V Praze : Jos. R. Vilímek, 1914. 407 s

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

MulovJ: A OSUDY.

347

sažnou kritikou celé jedné formy životní. Ze skizk "Heddě Gablerové" vidíme, jak figura Tesmanova postupně klesala: původní Axel Tesman - poloromantické, tégnerovské jméno Axel musilo ustoupiti selskému a triviálnímu jorgenovi - byl čestný a nadaný učenec mírné temperatury duševní, laskavý ve styku a svobodomyslný v názorech, bodrý společník a obětavý člověk; básník nehleděl naň ani s chladným opovržením Heddiným a Brackovým, ani s povýšenou ironií Ejlertovou. Ale čím rostla postava Lovborgova z bohéma a dobrodruha v genia volného poznání a tvůrčí intuice, tím stlačován byl jorgen ve filistra a odborného tupce. Básník postavil proti sobě vědu, jež jest životním osudem a vášnivou formou bytí, a vědu, která jest pouhým občanským povoláním a počestným zaměstnáním cvičeného intellektu, - jest to kontrast podobný onomu, jaký zeje mezi tragikou Rosmerovou a pokryteckou mravopočestností KroBovou.

Až do rodinných vztahů propracoval Ibsen protiklad Ejlerta Lovborga a jorgena Tesmana; Ejlert jest odbojný a vzpurný syn aristokratické společnosti, z níž jest vyloučen a vytříděn, aniž přece právě jako Hedda nezapře nikdy, že má v tepnách krev pánův, a nikoliv otroků; Tesman jest plebejec snažící se horlivě a přičinlivě o postup, o karriéru, o úctyhodné občanské postavení, jenž zůstane vždy vzorným a poslušným vychovancem nábožných a ctihodných tet, bez kapky vznešené krve v žilách. Daumierovsky pronikavou kresbou "korrektního a solidního odborníka" jest jorgen Tesman: věda jest mu pravidelným a vytrvalým řemeslem, na němž spolupracuje pouze trpělivost sběratelova a pořádkumilovnost pedantova; poznání znamená pro něj jen příjemné a pohodlné zbožněníf'oné hloupé a krátkozraké empirie, jíž byl schopen právě sám, pan

[na začátek stránky]