Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Mužové a osudy - str. 344

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Mužové a osudy : kniha studií a podobizen. V Praze : Jos. R. Vilímek, 1914. 407 s

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

,\1'1\1 NOVÁI(:

pravdivosti, propouštěl chvílemi zneklidňující světlo, jehož chladné proudy vyvěraly kdesi v oblasti neproniknutelných záhad. Tehdy vyplula před toužebně experimentujícím pohledem realistického fantastyze slaných hloubek rodných fjordťt medusovitá postava Ellidina; tehdy do posledních úderťt vášnivého tance Heddy Gablerové zalehl odbojný zlozvuk výstřelu zpistole hrdinčiny a groteskně strašlivé chroptění dokonávaj ícího Ejlerta Liivborga; tehdy mohutný zpěv a hudba harf ve výšinách mísily se se vzdorným rozhovorem Solneszovým a končily zoufalým zlozvukem jeho pádu ... jaký podivný svět nadlidí a skřetů, stupňovaných typťt a soumračných mátoh, tragických postava nenávistných karrikatur vyvolal šedesátiletý kouzelník, v jehož tvůrčích snech tak často křepčili pitvorní trollové

, v v,. ,

vysmesne reJe ..- Ze tří těchto tragedií lbsenova lidského r uměc leckého soumraku má "Hedda Gablerová" nejpevnější plastiku a nejsytější kolorit, který hlubokou zelení a vášnivým inkarnátem démonicky svítí do šedivých mlh ovzduší... cítíme, jak básník pevně ovládl tragikomický kus života v rozkladu, s jakou jistotou experimentovala jeho svrchovaná psychologie, jak měl své figury v moci, uměje je černokněžnicky přimraziti. Je-li "Paní z námoří" až do poslední buňky provanuta slaným a vlhkým větrem básníkovy touhy po mořském živlu, k němuž bytostně náležel, a od něhož jej kultura odpoutala; kvílí-Ii v "Staviteli Solneszovi" ve vysokých tónech děs stáří a bázeň před zúčtováním mládeže, není v "Heddě Gablerové" vťtbec takových osobních živlů.

Z náčrtkťt básníkových i ze sdělení Brandesova víme bezpečně, jak tragický obsah díla vznikl postupným zkřížením dramatu Heddina a dramatu Lovborgova, z nichž každé zrodilo se ze samostat-

[na začátek stránky]