Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Mužové a osudy - str. 330

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Mužové a osudy : kniha studií a podobizen. V Praze : Jos. R. Vilímek, 1914. 407 s

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

/;
= \

Emanuel Quint,

muž boží z.e slezské země, Českých Bratří potomek.

Vysoko, nedaleko oblak, na krkonošském hřebenu

stojí poutník a přemýšlivě pohlíží přes zemské hranice do pruského Slezska. Vše při pozorování cizí země připadá mu známým a povědomým: půdorys rozptýlených dědin pod lesnatými srázy, rázovité útvary jejich dřevěných staveb, rozčlenění luk, polí, zahrad, melancholické skupiny jehličnatých stromú mezi odlehlými staveními, stísněná perspektiva malých sroubených okének, za nimiž dojista šumí jednotvárná píseň tkalcovského stavu, velké rozestřené kusy hrubého plátna na bělidlech mezi chalupami; zdaž není to táž země, týž lid, tytéž životní formy, jako na českém svahu Krkonoš? Sestoupí-li pak poutník do pohraničních těch osad, pokud železnice, továrna, turistika neporušily jejich původnosti, potvrdí se jen jeho první dojem. Lid mluví sice jinou řečí, avšak práce, přemýšlení, strádání popsaly jeho ztvrdlou tvář stejnými runami, jaké luštíváme na lících našich horalů; zvyková totožnost

[na začátek stránky]