Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Mužové a osudy - str. 25

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Mužové a osudy : kniha studií a podobizen. V Praze : Jos. R. Vilímek, 1914. 407 s

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

rRl81BJlRlRlRBJ

1k

===::::'J

Perspektivy naší staré literatury.

Naše stará literatura nepatří k české slovesné tra dici. Vědomí její souvislosti se současným naším duchovním životem jest naprosto umělé a učenecké; bezpečný a hluboký pocit vnitřní jednoty mezi vzdálenou literární minulostí a kulturním dneškem, nám chybí a sotva kdy se zrodí: na tom nelze již ničeho změniti.

Francouze, Angličany, Němce dělí od starožitné jejich tvorby slovesné pouze jazyk - avšak vniterný její obsah jest jim nejen srozumitelný, nýbrž i blízký. Wolfram z Eschenbachu, básník duše zmučené a vykoupené hledáním pravdy a blaženosti uprostřed bludu a trudu, podává přes čtyři století ruku Grimmelshausenovi, skladateli dobrodružné bible třicetileté války, "Simplicissima", kde jde v podstatě o stejný životní problém: a oba, rytíř i válečný vagant, značí duchovou průpravu k básníku Fausta, jenž vítězně řeší týž tragický případ mravního a duchovního vykoupení. Veselý Gall na flanderském dvoře Chrétien z Troyesu a skandální i geniální politický jednatel pařížský Beaumarchais jsou přes vzdále-

[na začátek stránky]