Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Mužové a osudy - str. 148

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Mužové a osudy : kniha studií a podobizen. V Praze : Jos. R. Vilímek, 1914. 407 s

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

148

ARNE NOVÁK:

na dramatickém rozporu- člověka a přírody, jednotlivce á vesmíru, intellektu a smyslové rozkoše, poznání a štěstí. Dle jeho esthetiky, která jest pravým protikladem názoru naturalistického, vzniká pravá báseň teprve tehdy, když tyto bytostné konflikty se octnou v nejprudším napětí, když vymršťují osobnost člověkovu k nejvyšší slasti či vrhají v nejhlubší zoufalství. Nenajdeme tedy v "Úzkostech a nadějích" jediné básně, jež by byla náladovou malbou, situačním popisem, statickým číslem; naopak v.šude bouří či teskní, zoufá či medituje dramatický konflikt. Pro to jsou nadmíru charakteristické čtyři hymny živlům, nepatřící jinak snad k vrcholům knihy; každý jiný básník by byl se obmezi1 na objektivní píseň chvály a díků, kdežto Theer promítá do země i větru, vody i ohně ony dynamické principy, jež vzpínají a nesou jeho duši v dramatickém zápasu s osudem.

-'S celou svou krvavou bolestností leží tento
dramatický problém Theerova tvoření obnažen v jeho erotice. Není vyloučeno, že tomu neb onomu čtenáři se bude erotika zdátí vlastním hybným príncipem vší Theerovy lyriky a to stejně ve "Výpravách k Já", jako v ., Úzkostech a nadějích": dojísta cesta k poznání jde mu především ženou, a dobrodružství života jsou mu namnoze totožna s dobrodružstvími lásky. Ale čím vším se erotika jeho liší od běžného milostného básnictví! Theer nejen že nezaznamenává lyrickou řečí fasi za fasí svého erotického románu; jemu nestačí ani vyjmouti z něho kapitoly největšího napětí a nejvyšší ať smyslné ať citové krásy. Teprve ve chvíli, kdy intel1ekt či osudové poslání dostávají se do sporu s erotickým živlem, zpravidla již dožitým a překonaným, stává se láska Theerovi básnickou inspirací: většinou tedy láska mrtvá neb i láska v agonii. V "Úzkostech a nadějích"

[na začátek stránky]