Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Mužové a osudy - str. 138

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Mužové a osudy : kniha studií a podobizen. V Praze : Jos. R. Vilímek, 1914. 407 s

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

13R

ARNF NOVÁK:

prostořekými sbírkami důvěrných sdělení; opatřil si .• pomůcky náboženské i umělecko-historické. Zpracoval tyto dokumenty, leč neovládl, nepřemohl jich. Nenabyl k nim náležitého odstupu, aby odlišil podružné od podstatného, nepřekonal v sob.ě jejich jednostranného a malicherného poj etí, nevyprostil se z jejich povídavého tónu. Svazky Tomkova "Dějepisu města Prahy", kde fanatický mikrolog přejímá z letopisných svých pramenů zprávy o místních nicotnostech, probíráme se shovívavostí k této pedantické a krátkozraké důkladnosti. Ale co říci o moderním básníku, jenž přeruší epické vypravování o sporu císaře Jindřicha IV. s papežem zprávou o vylíhnutí neopeřených havranů v Pechnicích? Jenž román lásky Lippa Lippiho přerve výkladem o příbězích jakéhosi posvátného pásu Madonnina? Jenž prudce se valící tok umělecké konversace Raffaellovy zastaví bezvýznamnými historkami kardinálskými? Ať jsou tyto episody úmyslnou nápodobou neobratného slohu Macharových pramenů, či ať jsou prostě z nkh převzaty, ukazují, jak historická předloha bránila básníkovi zmocniti se bezprostředně samé látky. Její podstaty, její epické tresti, jejího lidského jádra.

A tato odvislost, buď schválná, buď nahodilá, jde až do jazykových podrobností. Machar nezčešťuje cizích jmen svých pramenů, mluví o papeži Gregoru VII., císaři Heinrichu IV., zase o papeži Leonu X., králi Henrym IV., ba dokonce o Jungfer Gertrudě: což necítí právě on, jenž české řeči dovedl tak vtisknoutisvůj spár, že i tato jména volají, aby byla přetavena, rozpuštěna, překuta? Snad jsou to maličkosti, ale přece symptomy. Najdou se i jinde .Protože Macharovy prameny jsou většinou rázu výpnivného a to z dob, kdy nebylo přírodního smyslu, trpí většina Macharových nových epických básní

[na začátek stránky]