Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Motivy ze spanilé země svatosti a umění - str. 12

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Motivy ze spanilé země svatosti a umění. Praha : J.A. Drégr, 1940. 45 s (Corona ; sv. 17)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

fresky, alespoň v částech barvami svěžejšími a pi'lvodnějšímí, než jakého jim dodávají elektrické lampy, neocenitelné ostatně jako pomůcka při studiu kr-esby. Obešli jsme rozlehlou křížovou basiliku se čtyřhrannou štíhlou kampanilou středověkou, se spanile členěnou apsidou raně renaissanční a se vznosnou kopulí renaissance velmi vyzrálé, i stojíme před fa~ádou silně barokní, abychom vešli ušlechtilým portálem z nejspani1ejšího rinascimenta do chrámu; víme ted,y již, že není nám prodlévati v jednotné a jednoznačné památce architektonické. 'Svatyně, dnes ée1kovou disposicí i dekorativní úpravou pozdně renaissanční a ve ~hodě s tím honOsně a rozkladitě důstojná, rostla a mohutněla po celá století stejně jako rostl a mohutněl kult sv. Mikuláše Tolentinského, a tento postupný vývoj úcty světecké dodává duchové jednoty různotvárnému chrámu, Jenž svým stavitelům rozličných slohů a škol déle než pů1tisíci1etí ukládal přetvářeti skromný kostel klášterní v posvátné poutní středisko celého kr~je, zvedající se odivně nad hrobem světce a divotvorce.

Svatý Mikuláš Tolentinský sám, pokorný řádový syn, netušil, že zvolna ve vědomí spolubratří a rodáků zatlačí řádového otce, slovutného doktora,

1.2 ~vatého Augustina, jehož byl osobně horlivým vyznavačem; nebylo to ovšem po prvé, co místní,

[na začátek stránky]