Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Máchovy ohlasy - str. 36

[na přehled] [na text]

Máchovy ohlasy : ročenka Dobročinného komitétu v Brně, Chudým dětem, roč. 48. Uspořádala Hana Humlová. Brno : Nákladem Dobročinného komitétu v Brně, 1936. 156 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

s bratrem Ivanem a před hostinou za přítomnosti krásných žen na konci I. dílu »Slavie« znamená největší uchýlení Čechovo od myšlenkového okruhu Máchova. Přesvědčivým důkazem, jak se odcizil máchovskému světu kosmické a metafysické spekulace, jsou pak i celé »Modlitby k Neznámému« se svým úsilím o princip harmonisace jak v myšlení náboženském, tak v oblasti morální: životním tragickým prazážitki'lm jinocha Máchy se od základu při čí pantheismus, humanita, pacifismus, tolstojovské neodpírání zlému Sv. Čecha starce, jímž se předčasně cítil, sotva dosáhl padesátky.

Odcizív se na vrcholu svých dmi Máchovi myšlenkově, nepř'estával však Sv. Čech ve své mravní spanilosti vyznávati básnickému miláčku své mladosti onen oddaný obdiv, onu blouznivou lásku, ono příchylné žúkovství, jakým zahrnoval od chlapectví Máchu umělce, Máchu člověka. Dal tomu na počátku let 90. přímo úchvatný výraz v básni »Na Valdštýně,(, zařazené do »Pestrých cest po Čechách« jako vyvrcholení cyklu »2 cestovního deníku Jana Vraného«. Na pohled nejprve krajinářská evokace, vznícená setkáním s Maškovým obrazem sv. Jana Křtitele v kapli na Valdštýně, jenž jest tradičně pokládán za Máchovu podobiznu; pak dlouhá dějová i náladová parafráze »Májer- se zálibnou citací metaforických kaskád z epilogu; nato elegie za Máchou, založená na antitési lidského a básnického osudu pěvcova; posléze výmluvná dialektická tiráda o poměru pravdy a krásy v básnictví; na konec apoteosa Máchova, tryskající zřetelně z hloubek spříznění, nikoliv duchem, ale citovými vztahy.

Bylo by třeba podrobné a odborné analysy, aby bylo ukázáno, kterak Sv. Čech tyto ruznorodé prvky spájí v splývavou jednotu nepozorovatelných slohových přechodů, v čemž se právě od Má 36

[na začátek stránky]