Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Máchovy ohlasy - str. 31

[na přehled] [na text]

Máchovy ohlasy : ročenka Dobročinného komitétu v Brně, Chudým dětem, roč. 48. Uspořádala Hana Humlová. Brno : Nákladem Dobročinného komitétu v Brně, 1936. 156 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

SVATOPLUK ČECH

A KAREL HYNEK MÁCHA

Arn~ Novák.

Svatopluk Čech, vyznavač a básník tradic~, přijal dědictví předních literárních osobností, které naň působily silným vlivem, z rukou svého otce, nadšeného zastance myšlenek předbřeznových a zásad osmačtyřicátnických: Jan Kollár, Karel Hynek Mácha, Karel Havlíček Borovský přistoupili k vnímavému hochu prostřednictvím Františka Jaroslava Čecha. Syn zaznamenal přesně ve svém životopisném »Druhém květě« a v beletristicky upravené vzpomínce »Pan Bri'ižek«, čím hyl básník »Máje« a »Cikúnů« jeho rodičiim za .jejich mladosti: jak otec byl vzrušen a naplněn blouznivým obdivem po četbě »Cikánll«, jak recitoval paní Kláře se zápalem a pohnutím epilog »Máje«, jak posloucha,jící, ale nezcela chápající synek si zachytil odsud do paměti dvě ze slavných metafor: »zbortěné harfy tón, strhané struny zvuk.« Za litoměřického pobytu na normální škole přistoupila po návštěvě u Máchova hrobu k neurčité chlapcově tuše o básníkovi Máchova lidská osobnost i se svou tragikou, která se studentíkovi zdála býti zhuštěna do epigrafu: »Daleká cesta má - marné volání«, vtesaného pod postavou andělovou do kamene náhrobku, ale o podstatě tehdejšího dojmu napsal přiléhavě po pětadvaceti letech: »Nad mou mladou hlavou zašuměla v onen den tajemná peruť vznešené poesie. Neznal

31

[na začátek stránky]