Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

- str. 12

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Máchova "Krkonošská pouť". V Praze : [Arne Novák], 1911. 28 s

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

12

III.

Nepřihlížíme-li zatím k veršovanému vstupu, »K r k o no šs k á P o u ť« začíná stručným, leč velmi praegnantním líčením večera na Krkonoších pod Sněžkou; pod průhlednou maskou poutníkovou poznáváme hned Máchil, jenž tu stilisuje své cestovní zkušenosti 'ze srpna 1833.! Tyto cestovní reminiscence, podávané s prudkostí náladových obrazů, proplétají pak pravidelně meditace poutníkovy, tvořící vlastní obsah první části > K r k o no š s k é p o u t i«. Jednotlivé meditace, přervané krajinářským líčením, obrážejí Máchův duševní život z let 1832 a 1833, jak jej známe i z jiných pramenů; sloučení těchto volných dum jest velmi křehké a nahodilé.

První teskná úvaha mladého poutníka jest věnována pustotě lysého temene horského; užito tu skoro doslovně zápisu v deníku, umístěného mezi dojmy z Bezděze (těchto použifo pro »Ve Č e r na Bez d ě z u«) a mezi veršovanou skizzou z Trosek (opakována jako XIL číslo »Bá,ní bez nápisů a zlomků«).

Den ík

(Spisů sv. 11., sir. 315):

• Všecko, co živého, spěchá odtud, a zde nepřebyde ani strom ani bylina již více; též člověk jediný tiskne se vždy dát a dále v čistěj8í a jasnějši nebe blankyt, a nenalézá zde leč tajemné šustící mech a chladny, stltdený sníh .•

Krkonošská pouť (ib. sv. 1., str. 88):

»Pusto kolem, pták i zvřř míjí kraj tento, ani strom ani kvřt nevzejde tuto, jen člověk jediný tiskne se t'ždy výš a výše v čistější nebe blankyt a nenalézá zde leč tajemné šustící mech ($ studený sníh.«

K této dumě básník připojil lyrickou episod ku s motýlkem, odnášeným vichřicí z květných krajů do chladných pustin horských, aby tam zahynul. Buď zde Mácha vykořistil skutečných reminiscencí slovních, nebo máme tu Máchovo volné a ideově podložené zpracování motivu z Byronova .Giaura«. Kdežto však v oddílu Byronovy básnické povídky, počínajícím verši »As rising on its purple wing, the insect-queen of eastern spring«, slouží modrokřídlý kašmírský motýl za symbol ženské krásy,

1 Mácha objevnje zde pro naši literaturu Krkonoše a jejich poesii; ovšem. co podává, jest náladová stilisace, Jak mocně však Máchovo básnické pojetí Krkonoš pusobilo i na duchy úplně rozdílné, poznáváme v »Listech z denlku cestujídho studenta po Krkonošlch., jež z pozustalosti Edvarda Grégra r. 1908 vydal Zd. Tobolka. Kapit.ola IX., nadepsaná »Labe a Sněžné jámy. a uvedená mottem z »Dona J uana«, rozvádí v první své části divokou romantiku krkonošskou a lyricky analysuje .myšlenky divoké zoufalosti,. kroužící ve .víru všeobecného zničení •. R. 1848 zmocňují 'se tedy positivistického přírodozpytce Edvarda Grégra pessimistické ideje Máchovy z r. 1833. Tolik dlužno doplnili ke Kontrastu, jejž Jan Thon položil mezi Krkonošemi Máchovými a Grégrovými v .Novině. r.. str. 508.

[na začátek stránky]