Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Litomyšl - str. V

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Litomyšl. V Praze : F. Topič, 1916. vi, 40 s. čb. fot (Umělecké památky ; 6)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

jest památkou po augustinianském klášteře a po litomyšlském biskupu Janu ze Středy; chrám sám, zbudovaný v l. 1356-1376, stal se záhy součástí města. Ale četné požáry a přestavby, jimiž se dostalo kostelu jediné věže, nové renaissančnÍ klenby a dvou předsíněk u portálů, zastřely značně původní karakter gotický, kterému se obdivujeme, pozorujíce rozvrh kněžiště a gracii šb'hlých trojdílných oken. Také sem prudkým rozmachem zasáhla mocná renaissanční vůle pernštejnská: darovala chrámu vedle klenby v kněžišti a v hlavní lodi čelný portái v západním průčelí jednoduché vznešenosti v materiálu i architektonické osnově, k němuž neobyčejně šťastně se od počátku XIX. věku připojuje terasa se schodištěm, vedoucí od chrámu do Dolního města. Třetí s'latyňka litomyšlská, tvořící střed T oulovcova náměstí, t. zv. Spitálský kostelík Rozeslání sv. apoštolů, vyrostla rovněž na gotických základech, jež však neustálými změnami úplně zastřeny. Po hoře Olivetské od zámku i koleje piaristské, po děkanském kopci od proboštství sestupujeme do Dolního města, které ještě před čtvrtstoletím bylo -' až na zrušenou soustavu hradební - velmi nedotknuté. Regulací městských valů mezi náměstím a Loučnou, kde zasypán starobylý náhon; zbořením ověženého panského mlýna na dolním konci náměstí; vystavěním velké pseudorenaissanční budovy školní na týchž místech a Smetanova domu nedaleko odtud za řekou v končině bývalého Karlova navždy vzala za své původní tvářnost Litomyšle. Bohudíky až na změny v levém koutě dolního konce zachovalo si litomyšlské náměstí svůj proslulý ráz, daný soustavou klenutých podloubí s oblouky polokruhovitými nebo segmentovými a velmi starobylým vyúštěním několika nečetných uliček i podjezdův. Náměstí, jehož východní strana zachránila si podsíně naveskrze, kdežto na západ jsou jen ojedinělé, rozčleněno jest starou radnicí s masivní cibulovitou· věží na Dolní a Horní polovinu, jinak však zůstává jednotným celkem, kde soustřeďuje se všecek život města i okresu; zvláště při čtyřech výročních trzích ožije a zpestří se táhlý obdélník, jejž před jednotvárností chrání vzrušená členitost pozdně barokních a empirových fasád, kryjících domy vnitřku takřka středověkého. Nejsou však vzácností ani dny, kdy bílé náměstí m.ichne a zmlkne úplně, a kdy do liduprázdného prostranství kolem barokní sochy marianské šumí jen hovor z krámů v podsíních

v

[na začátek stránky]