Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Litomyšl - str. II

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Litomyšl. V Praze : F. Topič, 1916. vi, 40 s. čb. fot (Umělecké památky ; 6)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

vose této cesty, až na Záhradí, které přiléhá k budovám zámeckým.

Lze-li takto poučenému pozorovateli z dosavadní polohopisné povahy města správně se dohadnouti jeho vývojových podmínek, nedovedeme si představiti, jak vyhlížela Litomyšl před stavitelskými převraty v době Pernštejnů a Trautmannsdorfů. Z někdejšího ohrazení Horního města zbyla pouze Cervená věž, pohřbená mezi Záhradím a domy úřednickými, i fortna při gymnasiu; poslední zbytky op~vnění města Dolního, které ještě v první třetině XIX. století měly dvě brány s věžemi, odstraněny počátkem našeho věku, kdy podstatně porušen karakter městského celku, ohrožovaný ostatně již v minulých dobách opětovnými požáry. Nic architektonicky nám nepřipomíná

slavné bratrské doby, kdy pod záštitou Kostků z Postupic zkvétala v Litomyšli Jednota, honosící se od r. 1503 knihtiskárnou. Město, tak starožitné v půdorysném svém založení i ustrojení, má stavebně ráz novověký. Horní město se zámkem a piaristskými budovami ovládáno jest stavitelskou kulturou renaissanční a barokní, která se podstatně dotkla i gotického chrámu proboštského; domy Dolního města, ač mají disposici namnoze středověkou, zbudovány jsou až na malé výjimky ve slohu pozdně barokním a empirovém.

Dnešní Litomyšl, klidné a zádumčivé město, jen skrovně spojeni pobočnou tratí s hlavními životními a obchodními tepnami Cech a národně důležité svou polohou na samém rozhraní živlu českého a německého, působí výtvarně i kulturně jedinečným spojením tří prvků: neobydl~ný zámek, pyšný to vlašský sen v. přísné končině vysočiny Cesko-moravské, jest mohutným projevem panské vůle, která dlouho ovládala město i kraj; piaristská kolej s gymnasiem a chrámem mluví o učené, kněžské vzdělanosti, spíše světsky extensivní než ponořené do duchovních hloubek askese a mystiky, a připomíná dlouhá desetiletí, kdy Litomyšl jakožto sídlo gymnasia" a filosofie byla z nejdůležitějších vychovatelských středisk v Cechách; posléze město samo, soustředujícÍ se na malebné náměstí s klenutými podloubími, ztělesňuje pohodlnou a zdravou kulturu staroměšťanskou, zbudovanou na základech života rolnického a zpracovavší se zdarem národní a tvarové prvky přejaté napodobou od panstva rodového i aristokracie kněžské. Tato trojí duše žije v Litomyšli doposud a okouzlila svou

II

[na začátek stránky]