Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Litomyšl - str. I

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Litomyšl. V Praze : F. Topič, 1916. vi, 40 s. čb. fot (Umělecké památky ; 6)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

LITOMYŠL.

Poutník, který vyzbrojen dějepisnými vědomostmi, blíží se k Litomyšli od labské roviny, snadno vyčte z malebné a rozložitě polohy starodávného východočeského města krajinné i historické podmínky jeho založenÍ. Zdaleka, na mnoho hodin cesty, stíněn temnou kulisou jehličnatých stromů "panské zahrady", svítí na vysoké planině zdobný renaissančnÍ zámek se sousední věžatou budovou piaristského chrámu: vlašské stavitelské umění, sloužící panovačným i zbožným tužbám bohaté české šlechty v době katolické reformace, ovládlo svými mohutnými výtvory nadobro ono zeměpisně i strategicky význačné místo, kde se od desátého století zvedal hrad, zprvu sídlo knížecího rodu Slavníkovců, záhy však proměněný v residenci klášterního panstva. Poněkud na jihovýchod od budov zámeckých i piaristských tyčí se s běžnou novogotickou věží krásná vysoká loď gotického kostela proboštského, jejíž založení i původní sloh spadají v jedno s počátky biskupstVÍ litomyšlského ve XIV. věku. Kdežto však zámek i chrám piaristský trůní nad dolejším městem v povýšené výlučnosti, přimykají se k proboštství a jeho svatyn i domy městské mnohem těsněji a družněji; místní dějepis podává výklad, že již v začátcích byl do hradeb městských pojat augustiniánský klášter i s chrámem sv. Kříže a nynějším proboštstvím. Město samo, rozložené při pravém břehu horní Loučné v dosti těsném údolí sevřeném nevysokými stráněmi, zachovalo dosud příznačnou podobu dlouhé ulice, probíhající od severu k jihu; jel táhlé náměstí, vroubené rozkošnými podsíněmi a značně zachovalými fasádami, věrným obrazem tržní cesty, která od Vysokého Mýta podél Loučné směřovala k zemským hranicím a snad i k starobylému tržisku na Hrutově; též předměstí litomyšlská rozložena jsou

I

[na začátek stránky]