Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Literatura česká 19. stol. D. III, část 1. - str. 85

[na přehled] [na text]

Literatura česká devatenáctého století. Dílu třetího část první, Od K.H. Máchy ke K. Havlíčkovi. V Praze : nákladem Jana Laichtera na Král. Vinohradech, 1905. (Laichterův výbor nejlepších spisů poučných ; kn. 16) 764 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

ZALOŽENÍ ČESKÉHO MUSEA.

85

Tyto vzory daly vnitřní podnět k založení českého zemského musea, vnější pak mimoděk poskytl ušlechtilý filanthropism XVIII. věku.8 Když r. 1817 aristokratům českým vraceny jsou peníze, jichž bez úroků byli zapůjčili na obilí chudině stižené nouzí, šlechtici věnovali polovinu sumy na zemské museum, pohnuti jsouce vybídnutím hraběte Klebelsberka. Myšlence dostalo se vřelého uvítání nejvyšším purkrabím Františkem Antonínem hr. Kolovratem-Libštejnským a Kašparem hr. ze Šternberka. Dne 18. dubna 1818 přinesl již úřední list provolání ,Vlastenským přátelům věď, podepsané hr. Kolovratem-Libštejnským. Po rhetorickém odkaze k slavným dobám věd a umění v Čechách za Karla IV. a Rudolfa II. provolání formuluje mnohoslovně a nadšeně svůj program, jenž zahrnuje vlastivědu v nejširším smyslu, jak v oboru historicko-zeměpisném, tak i v přírodopisném. Úspěch provolání byl skvělý: když ll. června 1820 museum posléze bylo úředně potvrzeno a veřejně se ustavilo jako ,Společnost vlastenského Musea v Čech ách', obsahoval mladistvý ústav poklady již tak cenné, jakými byly sbírka přírodnin a knihovna hr. Kašpara Šternberka, rukopisy a inkunabule hr. Josefa Kolovrata- Krakovského, mineralogická kollekce Františka Antonína hr. Kolovrata-Libštejnského atd. Členstvo z úřednictva, kněžstva, učitelstva i měšťanstva hlásilo se v hojném počtu; do konce r. 1822, kdy na místě správy provisorní s nejvyšším purkrabím hr. Kolovratem v čele nastoupila správa nová, v níž předsedal Kašpar ze Šternberka a jíž též jeho bratranec František

8 Obšírněji o tom všem jednají V. Nebeského ,Dějiny Musea království českého', v Praze 1868, a stručně Jar. Vlček v ,Dějinách české literatury', dílu II. část 2., str. 95-97.

[na začátek stránky]