Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Literatura česká 19. stol. D. III, část 1. - str. 78

[na přehled] [na text]

Literatura česká devatenáctého století. Dílu třetího část první, Od K.H. Máchy ke K. Havlíčkovi. V Praze : nákladem Jana Laichtera na Král. Vinohradech, 1905. (Laichterův výbor nejlepších spisů poučných ; kn. 16) 764 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

78

DOBROVSKÝ A PALACKÝ.

sofické',19 krásným i odvážným činem. Dosah činu toh{} dá se posouditi také, čteme-li živý a svěží, jasný a klidný překlad části Platonova ,F a i d r a',20 o němž platí slova, kterými Palacký shovívavě posoudil J. Černého převod ,Faidona' Mendelssohnova. ,Spis tento ušlechtilý v oděvu českém nejináče než jako pouhý originál se čte; překladateli podařilo se spojiti v něm okrasy jak vědeckého, tak pulárního slohu našeho'.2l Tak lze o mladistvém Palackém i použiti ve filosofickém oboru krásných slov, jimiž případně charakterisoval jeho starého učitele Dobrovskéh{} Goethe: ,Kamkoliv zasahuje, tu hned jest patrný mistr. který všude pochopil svůj předmět a kterému se zlomky rychle v celek řadí.'

lIl.

Dobrovský a Palacký.

Hrabata František a Kašpar ze Šternberka. Založení Musea království českého.

Poznali jsme hluboké a opravdové úsilí Františka Palackého postoupiti v aesthetických a filosofických spisech k samé podstatě věcí, k myšlenkové realitě a skutečnosti. Přechýlení od aesthetiky k historii mělo úsilnou snahu tu dovršiti. Vůdci a rádci Palackého při tom byli dva mužové, náležející myšlenkovým směrem

přátelskými styky těsně k sobě: Josef Dobrovský a hrabě František Šternberk.

Přesný výklad mocného vlivu, jímž JOSEF DOBROVSKÝ

timed v prvních týdnech pražského pobytu působil na 19 ČČM. 1827 a v Drobných spisech III, 191-198.

~o ČČM. 1828 a v Drobných spisech III, 199-207.

21 ČČM, 1833 IV, str. 462 a v Drobných spisech III, 644.

[na začátek stránky]