Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Literatura česká 19. stol. D. III, část 1. - str. 70

[na přehled] [na text]

Literatura česká devatenáctého století. Dílu třetího část první, Od K.H. Máchy ke K. Havlíčkovi. V Praze : nákladem Jana Laichtera na Král. Vinohradech, 1905. (Laichterův výbor nejlepších spisů poučných ; kn. 16) 764 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

70 PALACKb;HO pRÁOE A~;STHETICK~: A F'jLOSO~'ICKÉ.

s dcerou poněmčilé rodiny, kde mluvilo se jen německy, nesprávný ústupek karrieře; dne 22. dubna 1828 psal příteli Markovi: ,Palacký ne co Čech neb Slovan, ale co dobrý Němec své štěstí udělal a tím opět českou stranu poněkud urazil.' 10 Společensky smělý a vítězný postup Palackého přesahoval obzor maloměstského literárního světa českého, a přece nebyl než souhlasnou illustrad jeho smělého a vítězného růstu myšlenkového.

ll.

Palackého práce aesthetické a filosofické. 1 Práce, jež zaměstnávaly Palackého přímo před pnchodem do Prahy, byly většinou rázu aesthetického a svými kořeny tkvěly hluboko v době prešpurské. Již r. 1819 formuloval Palacký své theorie aesthetické literárně, jak vypráví v ,Doslovu k Radhostu'2: ,Utkvěl jsem posléze ve filosofickém zkoumání krásy. Nepředvídal jsem té doby ještě budoucího povolání svého, a krása

10 Citováno u Pekaře na ul1ed. míst{~.

1 Palacký jako aesthetik a filosof jest předmětem řady vynikajících monografických studií poslednich let; jmenujeme z· nich: L. Čech, ,Palacký jako aesthetik', v Památníku Palackého na str. 391--442; O. Hostinský, ,Fr. Palackého aesthetické studie 1816-1821', tamže, na str. 367-390; J. Pospišil, ,Hlavní principy krásovědy Fr. Palackého se zřetelem k nauce svatého Tomáše Akvinského', Hlídka XV, 1898 (článek právě tak učený jako jednostranný), a zhuštěný odstavec v Zd. Nejedlého ,Katechismu aesthetiky', 1902, na str. 55 a 56; L. Čech, ,Pálacký jako filosof, Osvěta XV, 1885; týž, ,Palacký a Kant', Čas. Mat. Mor. 1898; T. G. Masaryk ,Česká otázka,' v Praze 1895. na str. 96 a násl. Srovnej k tomu i úvodní stati L. Čecha v ,Drobných spisech' Fr. Palackého, v Praze 1902, díl III, na str. 64-255.

~ Spisy drobné III, na str. 779 a 780.

[na začátek stránky]