Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Literatura česká 19. stol. D. III, část 1. - str. 65

[na přehled] [na text]

Literatura česká devatenáctého století. Dílu třetího část první, Od K.H. Máchy ke K. Havlíčkovi. V Praze : nákladem Jana Laichtera na Král. Vinohradech, 1905. (Laichterův výbor nejlepších spisů poučných ; kn. 16) 764 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

PALACKI~HO ŽIVOT A STYKY SPOL. V PRAZE 1823-1848. 65

ního přemýšlení a stavové z jeho hojných podání poznávali jasněji a jasněji, že pouhé dokončení ,Chronologische Geschichte Bohmens' jeho rukou bylo by nejen anachronismem, nýbrž i vnitřním násilím.

Proti zkostnatělému povrchnímu chronistovi doby předkritické stál tu mladistvý žák školy Dobrovského, oplodněný filosofickým názorem dějinným, jejž přinesla perioda romantická; proti úzkoprsému stoupenci vlastivědy ve smyslu racionalistickém nadšený vyznavač ideje národnostní; proti průměrnému členu Tovaryšstva Ježíšova hluboký stoupenec moderního deismu, pře podstatnivšího morálku bratrskou; proti nudnému vyprávěči vnějších ptlběhův a dat v pořádku chronologickém uvědomělý historik studující i vnitřní procesy organismu společenského v minulosti: střetly se tu dva světy.

Stavové chtěli rozřešiti rozpor velmi rytířsky; již v dubnu r. 1829 přijali návrh, aby Palacký byl jmenován zemským historiografem, leč nedosáhli svolení dvorní kanceláře. Když pak Palacký odepřel pokračovati v díle Pubičkově za pouhý honorář, nebudou-Ii mu hrazeny výlohy cestovní a přípravy archivní, usnesli se stavové 7. března r. 1831, aby nebylo již v Pubičkovi pokračováno, nýbrž' aby Palacký napsal úplné dějiny české ve čtyřech až pěti svazcích a aby mu zálohy, honoráře i stipendia cestovní byly vypláceny z pokladny zemské. Palacký byl takto ve skutečnosti historiografem zemským a tak vystupoval i na hojných zahraničných cestách studijních; officiálního titulu však dostalo se mu až 29. listopadu r. 1838. G

G Akta celé věci Pubičkovské i historiografické pečlivě snesl Jaroslav Haasz ve stati ,K české historiografii' v Památníku na oslavu stých zrozenin Fr. Palackého, v Praze 1898, na str. 518-544.

Literatura česká devatenáctého století. III. /L

6

[na začátek stránky]