Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Literatura česká 19. stol. D. III, část 1. - str. 58

[na přehled] [na text]

Literatura česká devatenáctého století. Dílu třetího část první, Od K.H. Máchy ke K. Havlíčkovi. V Praze : nákladem Jana Laichtera na Král. Vinohradech, 1905. (Laichterův výbor nejlepších spisů poučných ; kn. 16) 764 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

58

,LABYHlMT SLÁVY.' POSLEDNÍ VERŠE.

difikaci Kollárově: Slované polabští i poba1tičtí hynou, velkomoravská říše i slovenské panství padají slovanskou nesvornosti, Rusové trpí návalem tatarským, Srbové porobou tureckou; posléze se Jan s pfíšerným svým vůdcem octne v domnělé kolébce Slovanstva nad Gangem, a se sarkastickým posměchem Duchamor znovu dokazuje Janovi, že jediný východ z věčného bludiště pohrom ovládajících dějiny slovanské jest zaměnění víry a národnosti za kult vítězné hmoty a volného kosmopolitismu. Jan nevěří a vrací se domů, očekáván jsa Ludmilou, která ještě na zemi jej vysvobozuje za okolností velmi romaneskních, umírajíc sama. Tak posléze Jan jest věčnou ženskostí zachráněn od Duchamora, ale svůj úkol neustálého snažení provádí teprve po vykoupení; v Porýní vynalézá knihtisk, svrchovaně dokonalý nástroj na zvelebení vlastního národa i lidstva vůbec. Výmluvnou apotheosou hrdinského poslání čisté ideje a osvěty báseň vyznívá:

,Nastane vám bojování nové, nových nepřátel se zdvihá roj; svaté myšlenky však hrdinové

s hmotem bujným počnou krutý boj avšak bitvy krvavé a seče

neotevrou blaženosti chrám:

Vězte, že jen světla bleskne' meče vydobudou věčnou slávu vám!'

Bolestné stigma abstraktnosti a fiktivnosti vtiskuje ráz celé skladbě. Goethovým postavám úplně odňat jejich bohatý realismus: Mefistovi překypující humor a kaustický vtip, Markétce erotické kouzlo; místo nich 'zůstala zosobněná chladná negace a serafické ne životné schema. Jan Kutenský neprožívá nic, nýbrž jen po-

[na začátek stránky]