Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Literatura česká 19. stol. D. III, část 1. - str. 50

[na přehled] [na text]

Literatura česká devatenáctého století. Dílu třetího část první, Od K.H. Máchy ke K. Havlíčkovi. V Praze : nákladem Jana Laichtera na Král. Vinohradech, 1905. (Laichterův výbor nejlepších spisů poučných ; kn. 16) 764 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

50

,PŘEMYSLOVOI'. ,MEÓ A KALICH'.

žadavky uhlazenosti formální; čtenářstvo širší v době politické malosti se spokojovalo zrýmovanou kronikou velikosti dějinné a bylo nadšeno úhrnnou snl'1škou vlastenecké didaktiky. Vocel sám v předmluvě druhého vydání jasně vykládá důvody vnějšího úspěchu díla. ,Přední příčina příznivého výsledku toho byla idea národnosti, podstatný živel básní těch tvořící. Obecenstvo české nalézalo v ,Přemyslovdch' ozvěnu toužení svého po možnějším hnutí národního života, tehdejšími neblahými okolnostmi sklíčeného; nalezlo tu nejednu myšlenku zřejmě vytknutou, která se až dosud před ve· tejností tajiti a bedlivě střežiti musela." Ač někteří znalci shodovali se s úsudkem Chmelenského, jenž (v listě Čelakovskému 30. října 1838) ,Přemyslovce' případně nazval ,matnými a pracnými" přece všeobecné mínění stavělo je vysoko. Nad jiné charakteristický pro populární ocenění ,Ptemyslovců' jest výrok současně učiněný dvěma osobami vzájemně úplně cizími na samých hranicích českého jazyka: professor vojenského učiliště v Novém Městě u Vídně T. Burian a báňský akademik Jedlička ve Štávnici mínili, že ,Př~myslovci' jsou pro Čechy tím, čím ,Slávy Dcera' pro všecky Slovany.6

III.

,Meč a kalich'.

Pohodlnou a suchou manýrou ,Ptemyslovcl'1' jal se Vocel chronologicky veršovati další děje české. Pro dobu Lucemburskou přinášel si zvláštní zájem. Cesty za 6 Píše o tom J. Pospíšil T. Burianovi 16. února 1839; dopis jeho (č. 40) viz v listáři ,Z dob našeho probuzení', vydaném F. Čenským v Praze 1875.

[na začátek stránky]