Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Literatura česká 19. stol. D. III, část 1. - str. 44

[na přehled] [na text]

Literatura česká devatenáctého století. Dílu třetího část první, Od K.H. Máchy ke K. Havlíčkovi. V Praze : nákladem Jana Laichtera na Král. Vinohradech, 1905. (Laichterův výbor nejlepších spisů poučných ; kn. 16) 764 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

II.

,Přemyslovci. '

Romanticky zbarvené tyto skladby zřetelně se liší jedním rysem od tehdejší české historické novellistiky i poesie: úplným nedostatkem ideje národnostní. Autor sám vy:.mává, že ,žádného podílu neměl ve snažení literárním, již tenkráte v Čechách zdařile se vyvinujícfm' {v předmluvě k ,Přemyslovcům' z r. 1863). Tehdy však náhle inspirovala jej ,Nová kronyka česká' F. M. Pelda ,znamenitější výjevy starší historie české v básních opěvovati'. Prvním výsledkem bylo několik epických básní, otištěných v ,Květech českých' a v ,Časopise českého Musea', jež doplněny v rozsáhlý cyklus vyšly na podzim r. 1838 s titulem ,Přemyslovci'.

Dosti mechanické zrýmování osvícenské kroniky Peldovy opírá se o ideové pozadí, jež lze stručně charakterisovati jako sloučení rytířského romantismu západoevropského s domnělou slovanskou dávnověkostí, zpodobenou podvrženými památkami RKZ, a zároveň jako sdruženi historického elegismu s konvenčním vlastenectvím let třicátých a čtyřicátých. Tyto ideové kořeny básnické sbírky Vocelovy leží obnaženy v jeho vědeckých úvahách namnoze pozdějšího data. 1

Na celý středověk hleděl Vocel se stanoviska rytířského a gotického romantismu, který zdůvodněn jest tradicemi rodného města, hlubokými vlivy západo.evropské archaeologie a kulturní historie a posléze i odbornou spekulací aesthetickou. Proti normalisujícímu klassicismu a hellenismu, jenž ovládá architekturu i ar 1 Odborné ocenění Vocelova významu v oboru archaeologie .a dějin umění viz v příslušných úvahách tohoto díla.

[na začátek stránky]