Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Literatura česká 19. stol. D. III, část 1. - str. 43

[na přehled] [na text]

Literatura česká devatenáctého století. Dílu třetího část první, Od K.H. Máchy ke K. Havlíčkovi. V Praze : nákladem Jana Laichtera na Král. Vinohradech, 1905. (Laichterův výbor nejlepších spisů poučných ; kn. 16) 764 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

VOCELŮV ŽIVOT. JEHO NOVELLI8TIKA.

43

scény V kolleji a krčmě; Vocel antici poval tu novellistické líčení doby Rudolfovy, jež po odborném zkoumání a publicistické akci F. B. Mikovce stalo se tak oblíbeným v rukách J. J. Kolára a ]. Svátka. Děj jest dosti obyčejný: rehabilitace výtečného a zavrženého učence, odhalení, že jeho nejvěrnější žák jest jeho synem, šťastný sňatek synův s milovanou dívkou, prozrazení nízkých piklův a nepravostí hanebného milce Ivrálova - toť motivy spřádající děj dramaticky dosti pohnutý. Vocel sám kladl důraz na něco zcela jiného, na filosofii krystallografickou, jež pozorováním nepatrné hlati nerostné dospívá ke koncepci jednoty všehomíra a tím zároveň ideje božstva; filosofii kladenou nikoliv anachronisticky do doby Baconovy, Browneovy, Agricolovy, Paracelsovy, kdy ,pojetí ptírody, které dotud bylo poetické, stává se mechanickým'. V ,Hlatipisci' se nad to historism V ocelův povznesl k umění scénické tragiky, kterouž marně hledáme jak v ,Přemyslovcích" tak v ,Meči a kalichu' a v níž ze značné části spočívá básnická hodnota ,Labyrintu slávy'. Jest to výjev v přijímacím sále Budovce z Budova, kde s vědomím své moci a vznešenosti shromáždí se celý vzdělaný svět doby Rudolfovy, od Hájka z Hájku po Haranta z Polžic, od Keplera po Lomnického, od Vestonie po Evu z Lobkovic. Pojednou do slastného plesu renaissance, do hrdých projevů radosti a síly padne strašný černý stín; temný, zasmušilý, ptísný Tycho de Brahe odhalí Jeseniovi, Budovci a Harantovi jejich strašný konec na popravišti. Vocel suggestivně vylíčil zděšený úžas, kdy sálem plesu a radosti ponuře kráčí ,maska černé smrti' s jistotou a neodvratností kyvadla.

4*

[na začátek stránky]