Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Literatura česká 19. stol. D. III, část 1. - str. 41

[na přehled] [na text]

Literatura česká devatenáctého století. Dílu třetího část první, Od K.H. Máchy ke K. Havlíčkovi. V Praze : nákladem Jana Laichtera na Král. Vinohradech, 1905. (Laichterův výbor nejlepších spisů poučných ; kn. 16) 764 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

VOOELŮV ŽIVOT. VYOHOVATELSTVÍ ŠLEOHTICKÉ. 41

ským, a osudová tragedie ,H ar fa' (1824) 2, V níž Vocel Mlillnerovské a Houwaldovské motivy sloučil s romantickým líčením dalekého pravěku českého z doby pohanského knížete Neklana.

Krátká léta zprvu filosofických, později právnických studií v Praze a ve Vídni odvedla Vocela z ovzduší domácího historismu, ale poskytla opětně vítanou možnost postaviti dějepisnou a archaeologickou zálibu na podklad přesně vědecký. Když pak plných sedmnácte let (1825-1842) Vocel jako vychovatel pobýval ve vynikajících rodinách šlechtických, u hraběte Eugena Černína, Pallaviciniho, Leopolda Šternberka, knížete Salma a hraběte Harracha, nalézal vzácnou příležitost hleděti na historické otázky s vyššiho stanoviska kultury evropské. Vychovatelské povolání zavedlo jej na uherskou pustu i do středověkých měst hollandských, otevřelo mu salony vídeňské šlechty i vzácné sbírky starožitnické na venkovských zámcích českých aristokratů, naučilo jej všem germánským a několika románským jazykům, usnadnilo mu bedlivá studia přírodovědecká, zejména mineralogii, a vtisklo zvláštní ráz jeho osobnímu vystupování. Elegantní a nehezký muž nervosně zamračené tváře dovedl vybraností způsobů maskovati mohutnějící ztrnulost a pedanterii, a uměl odměřeným klidem pohybův ukrývati osobní nedůvěru a úzkostlivou opatrnost.

Za dlouholetého pobytu V ocelova v rodinách šlechtických vznikají četné práce literární psané zpěněnou, barvitou němčinou pozdějšiho údobí romantického, jež otiskl většinou ve vídeňském časopise ,Jugendfreunď K. Hock.Vedle komedií ,Der Sterndeuter' (1832) a

2 Zevrubný rozbor obsahu, motivfi. jakož i kritiku bědné techniky tohoto nezdařeného pokusu podal Jaroslav Kamper v II. svazku tohoto dila na str. 358-362.

Literatura česká devatenáctého století. lIL/I.

4

[na začátek stránky]