Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Literatura česká 19. stol. D. III, část 1. - str. 389

[na přehled] [na text]

Literatura česká devatenáctého století. Dílu třetího část první, Od K.H. Máchy ke K. Havlíčkovi. V Praze : nákladem Jana Laichtera na Král. Vinohradech, 1905. (Laichterův výbor nejlepších spisů poučných ; kn. 16) 764 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

V ÁOLA V ŠTULO.

38')

Nejstarší objemnější básnická práce Štulcova z polovice třicátých let ,N a Ta t r ách a pod Ta tra m i' '(otištěná teprve r. 1874 v XXIII. díle ,Národní bibliotheky' na str. 307-328) ukazuje nám jej jako zaníceného vyznavače ideje slovanské, jmenovitě sjednocení Čechů, Moravanův a Slováků, jako prudkého odpůrce germanisačních a maďarisačních snah; vše v běžné formě cestovních obrázků, hned hořce elegických, hned vlastenecky retrospektivních nebo v podobě písní lidového rázu. Těmto formám Štule zůstal věren i v objemném svazku ,Pomněnek n'a cestách života' (1845), kdysi velebených pro sentimentální vřelost, dnes zajímavých pro dokumentární význačnost. Veršovou formu a některé didaktické náběhy přijal tu Štule z ,Růže stolisté'; vnější rámec a abstraktní citový pathos opětně, ze ,Slávy Dcery'; způsob mnohoslovné exhortace a mravoučného kazatelství z ,Moudrosti otcovské'; vše to pak doplnil novým akkordem, v němž poprvé v novočeské poesii zaznívá uvědomělý klerikalism. První díl, ,Mé vzdechy', je zastřen hlubokou melancholií, jejíhož pramene čtenář však se nedovídá; emfaticky, ač neurčitě, opětovně, ač jen nápovědmi zjevuje básník svoji nespokojenost se světem, svoje citové utrpení. Jedinec tu strádá, ale posléze nalézá vysvobození - nikoliv v rozřešení subjektivních krisí, nýbrž v pokoření se dvěma vyšším principům: vlasti a jmenovitě církvi.

,Žel umírá, - z duše vroucí, ze oživlé se horoucí

k nebi vine směje dík: že jsem éech a katolík'.

Osobnost hyne, straník povstává; básník jest mrtev, ale za to žije redaktor ,Blahověsta', budoucí kanovník.

[na začátek stránky]