Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Literatura česká 19. stol. D. III, část 1. - str. 374

[na přehled] [na text]

Literatura česká devatenáctého století. Dílu třetího část první, Od K.H. Máchy ke K. Havlíčkovi. V Praze : nákladem Jana Laichtera na Král. Vinohradech, 1905. (Laichterův výbor nejlepších spisů poučných ; kn. 16) 764 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

374

BAJKÁRsTVí XV lIl. \'Í'KU.

šťastný zahradník! Co on nasázel, kvetlo před vlastníma jeho očima po p&1 století, čerstvě a mladě, jakoby v prvním ranním rozpuku, a vzrostlo v celý háj, jímž zvonily zase písně jeho'. 4

IV.

Bajka v literatuře národního obrození: Vincenc Zahradník.

Didaktika literatury obrozenské dospíVá ,Moudrostí otcovskou' svého vrcholu; není nezajímavo všimnouti si některých jejích starších plodů, třeba že časově náležejí před periodu v těchto kapitolách charakterisovanou.

Nejoblíbenější formou mravní didaxe dlouho byla u nás aesopská i lafontainská bajka, což nepřekvapuje nikterak při těsné souvislosti vývoje naší literatury s písemnictvím německým.

Příčiny, proč bajkářství v Německu XVlll. věku nabylo netušeného rozkvětu a všeobecné záliby, jsou několikeré. Vtipný, epigramatický duch osvícenské konversace, libující si vostrém pointování, lákán a váben byl neobyčejně koncisnÍ formou, jež v několika řádcích zkracovala celé malé drama s překvapujícím působivým rozřešením. Aesthetický zápas Gottschedův s básnickými theoretiky švýcarskými postavil bajku v popředí všech útvarů poetických; francouzské písemnictví podávalo skvělý vzor v klassických bajkách La Fon t a in e o v Ý c h, soustřeďujících v drobném rámci pronikavou znalost srdce lidského i francouzské společnosti, dramatickou vervu i ironickou jistotu, zdobnost řeči i duchaplnost stilisace. La Fontaine nalezl v Německu řadu

4 V ,Národních Listech' 1881, Č. 51.

[na začátek stránky]