Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Literatura česká 19. stol. D. III, část 1. - str. 37

[na přehled] [na text]

Literatura česká devatenáctého století. Dílu třetího část první, Od K.H. Máchy ke K. Havlíčkovi. V Praze : nákladem Jana Laichtera na Král. Vinohradech, 1905. (Laichterův výbor nejlepších spisů poučných ; kn. 16) 764 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

VOCELŮV ŽIVOT. VLIVY KUTl\OHORSKÉ.

37

od Klicpery po Macháčka oživují divadelní prkna zástupy bojovných rytítu zúčastněných v nejrozmanitějších státních akcích a zapletených do schematických poměrů milostných; tehdy Klicpera i Tyl, Jan z Hvězdy i Chocholoušek soustteďují zájem české novellistiky na historickou povídku; tehdy pokládány jsou za nejvýznačnější díla poetická veršované knihy Vocelovy, psané spíše učeným historikem nežli rozeným básníkem a pozorující i ptítomnost barevnými skly dějinné minulosti.

Dusledný historism V ocela básníka podložen jest zevrubnými studiemi odborně dějepisnými, v nichž se posléze úplně ztrácí jeho individualita spíše pedantická než impressivní, a ukájí svuj pud detailního sběratelství a monografického zkoumání, který byl silnější nežli schopnost tvurčí; tato studia však vyrustají zcela organicky z rodné půdy Vocelovy.

Kutná H'ora, v níž JAN ERAZIM VOCEL 1 se jako syn duchodního kontrolora narodil 23. srpna r. 1802,ský 1 Zevrubného vylíčení zajímavého života Vocelova posud se nedostává. Nejúplnější bíografická data podává J.Malý v Riegrově ,Slovníku Naučném'. Když 17. prosince 1902 pořádaly ,Archaeologická komisse při České Akademii' a ,Archaeologický sbor Musea král. českého' slavnost na počest stých .narozenin Vocelových, byla o ní vydána zevrubná zpráva, obsahující přednášku J. L. Píče ,0 Vocelově Pravěku země české', rozpravu K. Chytilovu ,0 působení Vocelově v oboru dějin umění' a úvahu J. Vrchlického ,Vocel básník'. Pokud tato poučná a nestejnoměrná publíkace podává úhrnný a soustavný obraz o indiviqua/itě a činnosti Vocelově, bylo ukázáno v ,Listech filologických' r. XXX., na str. 380-388. Vocelův význam básnický, jitIiž naše úvaha předem se zabývá, ocenil v jemné a učené své stati ,Jan Erazim Vocel co básník' Karel Šmídek v ,Osvětě', r. V., 1875; Šmídkoyu stat, jež ,pf'es rozvleklo5t některých aesthetických vývodů a přes násilnost některých parallel zůstává podnes

[na začátek stránky]