Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Literatura česká 19. stol. D. III, část 1. - str. 358

[na přehled] [na text]

Literatura česká devatenáctého století. Dílu třetího část první, Od K.H. Máchy ke K. Havlíčkovi. V Praze : nákladem Jana Laichtera na Král. Vinohradech, 1905. (Laichterův výbor nejlepších spisů poučných ; kn. 16) 764 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

35R

J. HEHZOG A J. KOCIÁN.

nějí se odtud k časovější poesii německé, Herzog k Fouquéovi, Kocián ke Kleistovi, Biirgerovi a GoetheovL Nejen literárně, nýbrž i myšlenkově blíží se debutním svazečkům Kollára a Čelakovského: erotika sloučená s vlastenectvím a slovanstvím, přírodní enthusiasmus spojený s vroucností náboženskou projevuje se i u nich povznesenou deklamací. I dal by se význam obou zapadlých sbírek, Herzogovy i Kociánovy, stručně vymeziti takto: pod vlivem antické i německé poesie prožívají mladí básníci formální i myšlenkový přerod od vyrovnaného klassicismu ke vzrušené romantice; s vážností a se zápalem hledají životní ideály v národnosti a zbožností; v erotice spojují Klopstockovský transcendentalism s vřelým, skutečným zažitkem.

Jsou epigony cizích literatur - ale pohříchu ničím více. V tom jest tragický osud obou. I Čelakovský i Kollár byli odkojeni západní poesií, i oni vzdali jí v prvotinách svých více než povinnou daň, ale oba se vypracovali z cizích vzorů v a vlivů k vlastní individualitě, k vlastní koncepci života, k vlastní poesii -- a proto jsou živi pod nes, zatím co jméno Herzogovo a Kociánovo jest právě jen ,vyhasla ohně kouř, slitého zvonu hlas'.

Podobný osud stihl mladšího jich vrstevníka, neklidného a rozervaného elegika VÁCLAVA RÁBA2 (1804 až 1838). Čtrnácte let, jež leží mezi vydáním ,Básní' Herzogových (1822) a ,S m í š e n Ý c h b á sní' Rábových (1836), čitelně jest vepsáno do zasmušilých slok mladšího z básníků. Ráb byl již životem čistokrevný romantik: syn vážené rodiny, jemuž dostalo se nejpečli 2 Podrobný životopis Rábův viz v úvodě k ,Vybraným básním' v Ústřední knihO\'ně sv. 224, v Praze 1887.

[na začátek stránky]