Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Literatura česká 19. stol. D. III, část 1. - str. 356

[na přehled] [na text]

Literatura česká devatenáctého století. Dílu třetího část první, Od K.H. Máchy ke K. Havlíčkovi. V Praze : nákladem Jana Laichtera na Král. Vinohradech, 1905. (Laichterův výbor nejlepších spisů poučných ; kn. 16) 764 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

356

EPIGONSTVÍ V LYRICE.

rům domácím; epigonové a imitátoři spokojují se s mistry českými a přestávají na nich, takže v jejich knihách lze přesně odhadnouti, co jest původním majetkem Kollárovým, co 'Erbenovým, co Čelakovského, co ozvukem písně národní. Tak vniká k nám místo kosmopolitního eklekticismu domácí jednotvárnost, zvyšovaná ještě násilným kladením důrazu na národnostní, místní i historické vlastenectví na úkor širších ideí jiných. Všecek tento postup poesie epigonské sbližuje ji s měšťanskými vrstvami, jejichž charakter jsme byli poznali; sestup z učenecké studovny do občanské jizby nezůstává bez průvodního zploštění a zjalovění myšlenkového.

Ve dvou směrech se toto epigonské básnění rozvíjí zejména: jako lyrický sentimentalism a jako moralisující didaktika. Silný sklon k pathetické rozcitlivělosti, maskující nudu a prázdnotu občanského života, odhalila nám společenská a kulturní psychologie let čtyřicátých; v ní tkvějí i kořeny mravoučné didaktiky tehdejšího veršovnictvÍ, Občanstvo a měšťanstvo vždy oddaně tíhlo k suché, střízlivé poesii didaktické a moralisující, již stavělo, kdykoliv nabylo převahy kulturní, v popředí všeho písemnictví, jak ukazují na př. dějiny středoevropské literatury v XIV. a XV. věku. Širokým a mělkým tokem didaktického veršování plynou myšlenky, jež před tím v svěžích a bystrých pramenech vyvíraly ze země a volně se hnaly kvetoucí krajinoua pohodlný občan rád pozoruje tyto klidné a zcela bezpečné vlny. Dráždí-li lyrika a drama bolestně a nemilosrdně jeho pozornost a rozrušují-li jeho klid a rovnováhu, zvyšuje naopak didaktika jeho denní pohodlí, násobíc pořádek, jejž on němě zbožňuje.

[na začátek stránky]