Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Literatura česká 19. stol. D. III, část 1. - str. 355

[na přehled] [na text]

Literatura česká devatenáctého století. Dílu třetího část první, Od K.H. Máchy ke K. Havlíčkovi. V Praze : nákladem Jana Laichtera na Král. Vinohradech, 1905. (Laichterův výbor nejlepších spisů poučných ; kn. 16) 764 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

EPIGONSTVÍ V LYRICE.

35-

přemýšlející, hloubavé hlavy, nýbrž jen dílem chladných, mdlých rukou.

A přece studium těchto podružných zjevů, od nichž se aesthetický zájem naší doby důsledně a navždy odvrátil, není bez zajímavosti; právě na nich lze zřetelně a jasně sledovati rozvojovou linii české poesie.

I povrchnímu pozorovateli ukazují formální vyspívání a zdokonalování českého verše, kolísavšího dlouho mezi imitací antických rozměrův a krajní volností lidové písně, mezi násilnostmi časomíry a povrchností hrubé skandace slabik; dávají mu nahlédnouti v rozvoj české obratnosti rým ovací. Starší z podružných oněch básníků ještě lopotně zápasili s veršem; mladší naopak veršovali a rýmovali takřka s řemeslnou lehkostí a rychlostí bez náležitého zření k souladu formy a obsahu.

Podobně jako vnější útvary veršové, mění se vývojem i vzory a předlohy poetické. Zprvu bylo hledati je za hranicemi, a tak jest tato česká epigonská lyrika souhrnem ohlasů básnictví hlavně německého, které nalézá své napodobitele v Čechách o více než sedmdesáte let zpožděně. Klopstock, jehož jméno v dvacátých a třicátých letech století XIX. jest ve vlasti jeho jen prázdným zvukem, ozývá se tehdy opětovně v drobné české lyrice; 1 zastaralá forma horatiovské ódy, přežilý genre aesopské bajky shledávají se stále ve většině sbírek básnických; odložená veteš rytířské a klášterní romantiky náleží až do r. 1848 k nezbytným rekvisitám české poesie. Leč zvolna ustupují cizí básnické předlohy vzo 1 Viz A. Novák, Klopstockův vliv na poesii českého obrození. V. Ohla.>y Klopstockovy v drobné lyrice českého obrození. Listy filolog. XXXI, 1'104, na str. 30-34; tam viz i podrobnější charakteristiku veršů Herzogových a Kociánových.

25*

[na začátek stránky]