Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Literatura česká 19. stol. D. III, část 1. - str. 230

[na přehled] [na text]

Literatura česká devatenáctého století. Dílu třetího část první, Od K.H. Máchy ke K. Havlíčkovi. V Praze : nákladem Jana Laichtera na Král. Vinohradech, 1905. (Laichterův výbor nejlepších spisů poučných ; kn. 16) 764 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

230

RUBEŠ A RABENER.

vůbec; v německém humoristickém písemnictví XVIII. věku, které první humoristická škola novočeská namnoze připomíná, značen, jest jmény Ra b e n e r a a L i se o w a. u

Kde Langer, podoben jsa Liscowovi, útočil na malichernou ješitnost a slaboduché šosáctví svého bláhového okolí, tam se Rubeš jako Rabener spokojil dobromyslným, vyčítavým úsměvem spíše omlouvajícím nežli kárajícím drobné vady svých spoluobčanů. Kde Langer kousavě napadl literární a vědeckou chloubu novočeského písemnictví, Hankův nález domněle původních básní staročeských, v úplné jsa shodě s Liscowem, jenž první vrhal otrávené šípy na literárního diktátora Gottscheda, tam se Rubeš jako Rabener omezil na zpodobování malých pošetilostí a společenských nezpůsobů lidí nejmenovaných. Vzpěněný, rozjitřený temperament satirika Langra rozvrátil a roztříštil dané formy literární a rozlomil všecku vlastní produkci v řadu fragmentů nejinak než Liscow, jenž nestvořil knihy, nýbrž jen jednotlivé kapitoly, vytržené z nenapsaného celku; Rubeš naopak ve svých knihách shrnul obvyklé tvary humoristické novellistiky, zužitkoval jejich psychologické eventuality a naplnil je životním obsahem souhlasně s Rabenerem, jenž neveliký svůj talent rozvinul soustavným pěstováním humoristických genrů z Anglie přinesených. Dvojí nálada, jež obestírá jednak Liscowovu a Langrovu, jednak Rubšovu a Rabenerovu produkci, provází jako vůdčí motiv i jejich osudy životní. Nespokojený bohém Langer, věčně rozechvělý a věčně zklamaný, končí osaměle a trpce, odumíraje jako strom s uťatým vrcholem; tak umírá i Liscow, vzdálen jsa

9 Viz Richter, ,Rabener und Liscow', Dresden 1884.

[na začátek stránky]