Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Literatura česká 19. stol. D. III, část 1. - str. 219

[na přehled] [na text]

Literatura česká devatenáctého století. Dílu třetího část první, Od K.H. Máchy ke K. Havlíčkovi. V Praze : nákladem Jana Laichtera na Král. Vinohradech, 1905. (Laichterův výbor nejlepších spisů poučných ; kn. 16) 764 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

II.

Rubeš básník a novellista.

Rubeš se v literaturu uvedl jako básník. Již za dob studií v Německém Brodě napsal prý epickou skladbu ,B ř e t i s I a v a Ji t k a'; první jeho tištěná práce, uvedená ,P o u ť ž i v o t a', byly verše, knižně se uvedl r. 1837 ,Deklamovánkami a písněmi'; básně naplňují dva svazky jeho sebraných spisů. I V básních Rubeš podléhá rozličným vlivům literárním, od národní písně k anakreontickému čtveráctví rokokové erotiky a mocnému působení Čelakovského a jeho družiny básnické. Mísí vlasteneckou a milostnou poesii, překládá těžiště lásky do záhrobí, pracuje deminutivy a zejména rád symbolikou květin; dává klidným krajinářským obrazům idyllické ovzduší. V jeho lyrice shledává se konvenční erotika nadepsaná jménem Julinky, 2 za níž

1 První soubor spisfI Rubšových zahrnující jen práce prosaícké vyšel r. 1847 o jednom díle pod názvem ,Povídky, obrazy ze života, národní pověsti a báchorky'. R. 1860 vyšly ve ,Spisech výtečných básníkfI českých' nákl. Kobrovým a Markgrafovým úplné spisy Rubšovy o 4 sv.; r. 1887--188v .. Národní bibliothece' o 2 svazcích a r. 1894 nákl. A. Hynkovým ve zvláště pěkném vydání opět o dvou dílech, k nimž se druží uvedený životopis Turnovského. Širším vrstvám uréen jest trojí výbor prací Rubšových: ,lllustrované nej lepší humoresky a povídky' (s úvodem A. Heyduka, nákladem Vilímkovým 1894), ,T ř i hu mor e s k y' (,Světové knihovny' sv. XIV) a ,Vibor z prací Fr. J. Rubše' (,Našich klenotfI' sv. II. s úvodem F. Sekaniny 1903); srv. ocenění tohoto výboru A. Novákem v ,Listech filologických' r. XXXI, 1904.

2 Z milenek svých Rubeš pravidelně nazýval Julinkou Františku Fettrovou v Německém Brodě; jest však pravdě podobno, že i Rozinka Kasalová v Německém Brodě a Barbora Pirníková v Karlíně propůjčily rysy jeho erotice.

[na začátek stránky]