Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Literatura česká 19. stol. D. III, část 1. - str. 207

[na přehled] [na text]

Literatura česká devatenáctého století. Dílu třetího část první, Od K.H. Máchy ke K. Havlíčkovi. V Praze : nákladem Jana Laichtera na Král. Vinohradech, 1905. (Laichterův výbor nejlepších spisů poučných ; kn. 16) 764 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

HŘBITOVY.

207

ztotožněna byla II Jana Kollára s geniem Slovanstva a u jeho epigonů s ideou vlasti. Vznešený cit milostný sdružil se se zanícením vlasteneckým, sentimentální pathetika lásky stupňována byla poněkud pedantickou pathetikou národnostní. Když druhové Čelakovského, jenž v rozporu s Kollárem opěvoval lásku hravou, žertovnou, rozmarnou, v řadě společenských písní zpopularisovali umělé představy vlastenecké erotiky.; když zejména B. Jablonský dal básní ,Vlasti a tobě' 3 přístupný výraz poetickému tomu dualismu; když ,české besedy' konaly se ve znamení tohoto pojetí - učinilo je mladší pokolení světa měšťanského vůdčím motivem vztahů milostných.

Horoucí citové zaujetí mladistvé erotiky vyznělo střízlivým, praktickým manželstvím, které bylo spíše věcí hospodářskou a činitelem domácnosti nežli vztahem srdcí; filistrovský, hluchý život, strávený v obchodě, dílně nebo kanceláři, nalézal slavnostně jímavý epilog ve vznešeném náhrobku. Obraz měšťanského života let čtyřicátých nebyl by úplný, kdyby historik nezastavil se v koutě hřbitova, chovajícím náhrohky těch časů. ~ Přísná ztrnulost mramorových sarkofagů doby klassicístské ustupuje měkkému výrazu pomníků z poddajného pískovce epochy romantické. Klidné tváře stoických truchlících, jak kolem uren shromažďovalo je sochařské umění doby, v níž Lessing psal essai ,Wie die Alten den Tod gebildeť, mizí s pomníkův, a hluboký, těžký

3 Jest to 8. báseň prvního oddílu jeho cyklu ,Písně milosti', jejž pojal do svých .Básní' ev Praze 1841).

( Kdo pozorně prošel I. a II. hřbitovem na Olšanech nebo hřbitovem v Košířích, zná přesný rozdíl mezi náhrobky z počátku století a mezi pomníky z třicátých a čtyřicátých let, jak jej zde líčíme.

[na začátek stránky]