Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Literatura česká 19. stol. D. III, část 1. - str. 195

[na přehled] [na text]

Literatura česká devatenáctého století. Dílu třetího část první, Od K.H. Máchy ke K. Havlíčkovi. V Praze : nákladem Jana Laichtera na Král. Vinohradech, 1905. (Laichterův výbor nejlepších spisů poučných ; kn. 16) 764 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

PRAŽSKÉ MĚŠŤANSTVU.

195

a domácími radovánkami, z nichž opět vylučovali chudší řemeslnictvo, žijící v nájmu bez jakéhokoliv jmění nemovitého. Úřednictvo, státem privilegované a domýšlivým měšťanstvem podceňované, žilo osamoceně v městě, k němuž nepoutaly ho tradice rodinné ani svazky majetkOvé. Prostoduché měšťanstvo mnohem rychleji přijímá demokratické výhody nové doby: kdežto v domech elegantního světa v čtyřicátých i padesátých letech vždy ještě portretují mocné peněžníky a hrdé jejich dámy malíři v bědné manýře netalentovaného Hofčičky a Machka, měšťanstvo nezhrdá demokratickými službami, které mu nabízí technika daguerrotypická, koncem čtyřicátých let vnikající do Prahy.

Podle tohoto společenského rozvrstvení řídil se i rozvoj národnostní myšlenky v obyvatelstvu pražském. Elegantní svět obchodníkův a peněžníků, jehož krev namnoze byla promíšena kapkami italskými a jehož řeč střídala německé věty s francouzskými frasemi, zůstával českým snahám vždy cizí, napodobuje tak většinu šlechty a vysoký klerus; proto česká belletrie, jakmile líčila toto společenské ústředí, činila tak v osvětlení spíše nepříznivém a s tóny protestními, jichž užívala i mluvíc o úřednictvu, hlavním nositeli tehdejší násilné germanisace vládní. Bohaté měšťanstvo, skládající se z řezníkův a pekařů, mlynářův a sládků, dřevařův a koželuhů, bylo získáno pro snahy národnostní dosti záhy; jeho synkové rádi se družili k českému universitnímu studentstvu, jeho dcerky naplňovaly české bály a besedy; jeho ženy přály českým divadelním představením. Čeští autoři od Tyla po Rubše obraceli k tomuto měšťanstvu své sympathie, jejichž odlesk nalézáme ještě v belletrii Karoliny Světlé, vypravovatelky tak přísné a ponuré, kdykoliv

14"

[na začátek stránky]