Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Literatura česká 19. stol. D. III, část 1. - str. 191

[na přehled] [na text]

Literatura česká devatenáctého století. Dílu třetího část první, Od K.H. Máchy ke K. Havlíčkovi. V Praze : nákladem Jana Laichtera na Král. Vinohradech, 1905. (Laichterův výbor nejlepších spisů poučných ; kn. 16) 764 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

MYěLENKOV~ OVZDuM DOBY.

1')1

odpočinku a s rozmyslem popřává si malých radosti a skromných požitků.

Vedle podmínek hospodářských jeví se při této stagnaci i podmínky ideové. Veliké myšlenky národního obrození, jež formulovala první i druhá generace buditelská, dlouho zůstávaly omezeny na výlučný okruh intelligence. Bylo nyní potřebí, aby pronikly do širších vrstev lidových; aby odvedeny byly ze studoven učenců do jizeb měšťanských, z knihoven do dílen řemeslnických, z osamělých klášterů do veřejných škol, z redakcí časopisů do světnic selských. Neznamenají-li téta čtyřicátá a padesátá v jádře svém dobu rozvoje ideového, jakou byla pro obrození decennia předcházející, dojista znamenají období, v němž ideje vypracované generacemi předchozími zapouštějí kořeny do reálního života. Tehdy získáno jest pro národnostní i osvícenské snahy našeho probuzení měšťanstvo v Praze i na venkově, značná část úřednictva a skoro celý stav řemeslnický. Leč toto sblížení není bez osudnosti: malé měšťanstvo vtiskuje literatuře za doby obrození svou ješitnou malichernost, drobný filistr vnucuje myšlenkám buditelským svoji mdlou úzkoprsost. Čtyřicátá a padesátá léta vyznačují se tudíž i v českém písemnictví maloměstským šosáctvím a občanskou krátkozrakostí, které jsou tolik charakteristické pro celý tehdejší život středoevropský.!

Český svět skládá se z oddělených a vzájemně si odcizených malých i větších měst a městeček, jejichž oby l Náhlá politická reakce po roce 1 ~48, jenž málo jsa připraven, nezasáhl hloub{ji v ústrojí českého života, vysvětluje, proč léta padesátá nemnoho se liší od lct čtyřicátých jak společensky tak literárně; i lze dojista bez násilnosti spojovati obě desítiletí i v charakteristicc všeobecného ovzduší i při líčení rozvoje písemnictví.

[na začátek stránky]