Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Literatura česká 19. stol. D. III, část 1. - str. 128

[na přehled] [na text]

Literatura česká devatenáctého století. Dílu třetího část první, Od K.H. Máchy ke K. Havlíčkovi. V Praze : nákladem Jana Laichtera na Král. Vinohradech, 1905. (Laichterův výbor nejlepších spisů poučných ; kn. 16) 764 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

128 PALACKÉHO PRŮPRAVA A PŘÍPRAVAHISTOR.

a zejména shromážditi nejstarší český materiál listinný a pokusiti se diplomatickou kritikou o rozeznání listin podvržených a pravých. Palacký hned na počátku se rozhodl připravovati český diplomatář až do r. 1310 a pracoval o této věci zejména horlivě od r. 1843, kdy se mu dostalo k cíli vytčenému podpory peněžité od několika šlechticův i od výboru musejního. Sem náleží i pojednání Palackého v Musejníku z r. ]836: ,Kritická úvaha a výklad základních listin kollegiátního chrámu Litoměřického. Pomůcka k diplomatice české' - práce na svou dobu velmi dobrá, jejíž resultáty v podstatě potvrdilo nejnovější probrání této otázky. Sem náleží i publikace v Učené Společnosti r. 1842 a 1847 ,Ober Formelbiicher zuna-chst in Bezug auf bohm. Geschichte', jež má značný význam V dějinách diplomatiky vůbec, neboť je to prvá větší práce, věnovaná důležité otázce středověkých formulářů. Listinnými podvrhy Bočkovými (Monseana a j.) dal se však Palacký oklamati, stejně jako všichni vrstevníci jeho.

Čím podrobněji se Palacký' obíral českými dějinami, tím více uvědomoval si nezbytnost pomocné práce jiné: historicko-topografického slovníku českého a genealogického slovníku české šlechty. Tento druhý projekt uskutečniti se mu nepodařilo; studiím topografickým věnoval se však horlivě. v letech čtyřicátých ¨ hlavním plodem jejím je mimo některé studie speciální ,Popis království Českého', vydaný počátkem 1848, v podstatě seznam všech osad v Čechách v přítomnosti i minulosti, na základě starého rozděleni v dominia a kraje, doplňující data úřední resultáty několikaletého studia historického. V téže době vydával již Palacký nejcennější výsledky svého badáni archivního, listiny a akta

[na začátek stránky]