Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Literatura česká 19. stol. D. III, část 1. - str. 125

[na přehled] [na text]

Literatura česká devatenáctého století. Dílu třetího část první, Od K.H. Máchy ke K. Havlíčkovi. V Praze : nákladem Jana Laichtera na Král. Vinohradech, 1905. (Laichterův výbor nejlepších spisů poučných ; kn. 16) 764 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

PALACKI~HO PI1ÚPRAVA A P[{iPRAVA HlSTOU. 125

že historie má býti učitelkou moudrosti a stolicí soudnou - že pti tom nemínil v nejmenším svobodu badání podřizovati výchovným tendencím nebo ethickým povinnostem historiografie, patrno z krásného výroku jeho v listu ke Kollárovi: ,Historie žádných cizích oumyslů na poli svém netrpí; žádáť sama ze sebe vyvíjena i vyjevena býti. Proto já se jí v službu neoddávám, abych ji z německých pazourů vytrhl, ale abych ji v pravdě její poznal, padni komu padni'. Také o umění historispisovati nalézáme ve výpisech jeho několik dobře volených myšlenek, a zcela moderní je zájem, jejž při tom u Palackého pozorujeme, zájem o otázky národohospodářské a dějiny právní, ,v nichž ducha minulosti lze poznati nejpoutavěji'.

Takto připraven přišel Palacký r. 1823 do Prahy hledat nějakého zaměstnání a studovat husitstvo. Štěstí mu přálo - ujal se ho Dobrovský a prospěl mu nesmírně v obojím směru, seznámiv jej s velikým milovníkem českého dějepisu, hr. Fr. Šternberkem, a vyučuje jej sám prakticky v tom, čeho Palacký nejvíce potřeboval: v palaeografii, diplomatice a kritice pramenné. Tato důležitá stránka historické přípravy byla Palackým dosud cele zanedbávána - v Praze dostalo se mu v Dobrovském právě v těchto věcech učitele, na9- něhož tou dobou nebylo asi nikoho daleko širokq./ Palacký v Praze poprvé seznamoval se s odbornými krmckými pracemi českých učenců, poprvé pracoval v archívech, poprvé zasvěcoval se do kritických kontrovers o pramenech, a v denním styku s Dobrovským měl mnoho vděčné příležitosti učiti se od ducha tak eminentně kritického. Kritičnost Dobrovského byla, jak jsme vyložili, jednostranná, hotová často zatratiti text pravý spolu

[na začátek stránky]