Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Literatura česká 19. stol. D. III, část 1. - str. 114

[na přehled] [na text]

Literatura česká devatenáctého století. Dílu třetího část první, Od K.H. Máchy ke K. Havlíčkovi. V Praze : nákladem Jana Laichtera na Král. Vinohradech, 1905. (Laichterův výbor nejlepších spisů poučných ; kn. 16) 764 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

Vll.

Palacký jako organisátor práce národní a vědecké.

Stále se zvyšující úroveň české literatury naukové vedla r. 1829 ke vzkříšení oblíbené myšlenky literárního našeho obrození: ku přípravám české vědecké encyklopaedie, na niž pomýšlel již Fr. Procházka, potom r. 1816 a 1818 Jungmann sám a r. 1820 Jungmans Preslem a Purkyní.1 V říjnu r. 1829 ujal se plánu energický Palacký, a uvědomiv nejprve řadu spisovatelů, požádal, dobře znamenaje nedůvěru vlády ke schůzkám české intelligence, nejvyššího purkrabího hraběte Karla Chotka podáním ze dne 4. října 1829 za svolení ke schůzím, potřebným pro přípravy na reální encyklopaedický slovník. Stručně udal důvody nového podniku: nákladnost cizích slovníkových děl a jejich nespolehlivost ve věcech českých, a nastínil obsah chystané encyklopaedie, která měla obsahovati: ,1. základní pojmy a souhrn nejnutnějších věcí ze všech oborů věd a umění; 2. vlastivědu ve příčině dějepisné, statistické, místopisné a průmyslové; 3. vysvětlení českého názvosloví ve vědě, umění a řeči obchodní.' ~ Když došlo svolení, shromáždili :se dne 12. listopadu 1829 účastníci u Jungmanna a Palacký formuloval své zásady pro nové dílo. Rozděliv látku na tři sekce: historickou i zeměpisnou, přírodnickou i technickou a filosofickou i filologickou, vypracoval další zásady utřídění věd, vytkl hlavní principy, podle nichž měli býti sta 1 Monograficky zpracoval látku Rudolf Dvořák ve stati ,Snahy Fr. Palackého o vydání české encyklopaedie', Památník Palackého str. 336-366; srv. též ,Lit. českou XIX. stol.' II, 542. 2 Gedenkblatter str. 77-79, Drobné spisy III, 326-32R.

[na začátek stránky]