Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Literatura česká 19. stol. D. III, část 1. - str. 104

[na přehled] [na text]

Literatura česká devatenáctého století. Dílu třetího část první, Od K.H. Máchy ke K. Havlíčkovi. V Praze : nákladem Jana Laichtera na Král. Vinohradech, 1905. (Laichterův výbor nejlepších spisů poučných ; kn. 16) 764 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

104 PALACKÝ nozHoJ)čL\I VE "WOR~:CH PRAVOPISNÝCH.

uváděné, sestavil P. J. Šafařík,15 neuspokojilo některých zapřisáhlých novotářů, zejména V. Hanky a J. Franty Šumavského, kteří navrhovali nejen ou, v za au, zv, nýbrž i nové orthografické značky pro hlásky č, ž, Š. Tenkráte opřel se Palacký energicky rozpravou .M á -1 i P r a v o p i s čes kýč í m dál e tím víc e sed o k on a 1 i t i', čtenou nejprve ve Sboru musejním a otištěnou téhož roku v Musejnfku. Důvody Palackého, jež s důrazem opakoval v replice proti utrhačnému a bezcharakternímu Hankovu ,0spravedlněn!',16 nejsou již důvody obhájce organick~ho rozvoje jazykového, nýbrž vyznavače tradicionalismu v řeči, podle něhož ,au, 7V zůstala jen jako památka dávné úmluvy v písmě našem a takořka jako neutrální dno mezi různými dvěma stranami (t. českou a slovenskou). I sluší-li nyní jedné straně rušiti úmluvy a postaviti libost svou za zákon i straně druhé r' 17 vývoj nedal Palackému, jejž historism těsněji a těsněji sbližoval s konservatismem, úplně za pravdu: r. 1849 ou a v ujalo se přece obecně.1R

VL

Palackého činnost literárně historická a kritická.

Rozhlížeje se počátkem roku 1820 po svém vzdělání i svých plánech literárních, zaznamenal si mladý Palacký mezi zamýšlenými pracemi vedle aesthetických, biografických a historických spisů také dílo ,0 řeči

Fi ,Slovo o českém pravopise' v ČČM. 1843.

16 Oba polemické články pod úhrnným titulem ,Pravopisné hádky r. 1846' v Drobných spisech III, 754-777.

17 Na m. uv., str. 760.

18 Stranou jazykové činnosti Palackého stojí brusičský pokus 'Český kazimluv' (v ČČM. 1837 a v Drobných spisech III,

[na začátek stránky]