Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Letní zrcadlení - str. 5

[na přehled] [na text]

VESELÝ, Antonín. Letní zrcadlení. V Brně : Družstvo Morvského kola spisovatelů, 1936. 115-[2] s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

9"ůoodem.

Nevlídné poměry, které u nás nepřejí vydávání vět.Hch monograficlťých děl o výrazných postavách české slovesné minulosti, zabránily, aby se literární a divadelní kritik Antonín Veselý představil veřejnosti dvěma statnými knižními celky, věnovanými čelným spisovatelům z doby Máje a Lumíra: románopisci a dramatiku Gustavu Pflegru Moravskému a prvnímu řediteli Námdního divadla, divadelníku a šťastnému organisátoru, Františku Adolfu Subertovi. Teprve z těchto obou monografií, jež zaležely na nedohledná léta v psacím .~tolku autorově, byli by čtenáři plně poznali analytický a kombinační dar školeného odborníka, postavený láskyplně do služeb clůvěrné interpretace a chvílemi i propagace děl a snah kdysi talť významných činitelů v naší literární a divadelní kultuře. Byli by dobře porozuměli také základnímu kritickému sklonu autora, který se nerad staví proti vyHádanému a posuzovanému umělci, ale raději se snaží vystopovati jeho naznačené i utajené záměry, domysliti jeho myšlenlwvé i umělecké intence, nalézti odraz jeho lidského osudu v díle literárním. Antonín Veselý jest věrným představitelem oné "kritiky núlující", po níž před čtyřiceti léty v době prudkých a často i krutých zápasů o svéprávnost kritiky a její svrchovanost volali spisovatelé, bolestně dotčení zdravou a při tom tak bezohlednou -pHsností svých analytikll a soudcll.

OsvMčil to v menším formátě oběma sbírkami statí, jež .~estavil před deseti léty v jednotném rámci ze své

5

[na začátek stránky]