Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Leonora - str. 72

[na přehled] [na text]

SCHLAF, Johannes. Leonora. Praha : F. Adámek, 1907. 69 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

und anderes« (1899), »Die Kuhmagd II n d a n der e s« (1 9 O O) " »F r ti h I ing. s b I ume n « (1901), »Je'sus und Miriam« (1901), »Der Narr und andere Novellen« 1902), Die No n n e« (1904) a »Frenderchen und andel'es~ (1907). Jeho romány »Das dritte Reich« (1 9 O O), »D i e S uch e n den« (1 9 O 1) a »P e t e r Boies Freite« (1903) skládají trilogii, kde psychologie dekadenta, hledajícího osvobození a oproštění v ženě, stojí v popředí; román »D· e r K I e i n e« (1904) jest málo zdařilý psycho- pathologický experiment·

Z dralnat Schlafových patří »M ei s t e r

O e 1 z e« (1892), hebbelovská tragoedie tvrdého, daemonického svědomí v rámci malého světa bídy, k nejpřednějším dílům německého divadla naturalistického, ač scény německé chovají se ke kusu odmítavě; za to "jntimni dramata úpadkových duší » G.e r t rud« ( 1 8 9 8 ) a »D i e F e i n d I i che n « (1899) rozplývají se v pouhých mlhách a stínech. Jako essayista věnoval Schlaf svoji jemnou a hlubokou psychologickou analysu umělcllm, který m se obdivuje a zároveň za mnohé vděčí; o tom svědčí studie ,.Wa 1 t Wh i t m an« (1898 a 1904), »Maurice Maeterlinck« (1906), »Nov a I i s u n d So p hi e von· K ti h n« (1906) a »Christus und Sophie« (1906); také kultur.ně filbsofick~ monografie »D e r K r i e g« (1907) otevírá hluboké pohledy do životního

názoru Schlafova. A. N.

[na začátek stránky]