Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Leonora - str. 6

[na přehled] [na text]

SCHLAF, Johannes. Leonora. Praha : F. Adámek, 1907. 69 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

obyčejně hluboká láska ke sktt.tečnostl a dokonalé porozuměni temnotám a mukám veLkoměstské bidy h~avně berlínské. llLuse skutečnosti byla úplná a to nejen illuse životních detailů, nýbrž i illuse nálady: proto společná SchLa/ova a Holzova díla berlínské periody naturalistické měla nejen úspěch, ale i vzácnou hodnotu vývojovou.

Přece však toto literárni spoLečenstvi s Arno Holzem bylo pouhou episodou a vyproštěni se z něho znamenalo pro Schlafa zároveň návrat k vlastní podstatě a svéráznosti básnické. Schlaf, duše velmi receptivní a passivni, přiklánějíci se iako rostlina úponkol'itá k lnocným zjevům cizínz, potřeboval vůdců, kteří by jej odvedli do duševního domova. jeho inteLlekt, znepokojovaný od chlapeckých let problémy náboženskými a metafysickými, l'zdal se mys lite/ů nz pantheistickým, Haeckelovi, Fechnerovi a jich popularisatoru Balschemu, jeho básnické nadáni podlehlo, aby bylo oplodněno a zúrodněno, grandiosně jednoticímu vlivu Walta Whitmana. Básník splynul s přírodou, stotožnil svoje churavé a roztoužené já s Kosmem, našel v malém intimninz detailu, vypozorovaném s nuancovanou vnímavostí, odlesk a pozdrav věčnosti. Naturalismus stal se mu nyní jakýmsi mystickjnz náboženstvím přírody. Vytvofil v drobnýdz lyrických básnídz v prose vzácně křehká a čistá díla přírodní introspekce, jiehž kouzlo jest čís tě intimní a diskretní; pfírodu, venkov, květiny a les, vše to. oživuje Sehla] vloucně svou nesmírnou láskou a zároveň i touhou (tuše pfesycené, umdlené, velkoměstské po ticllll;,

6

[na začátek stránky]